Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2001-2002

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-933 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS 31/10/2001
S. 2-939 Wetsontwerp betreffende de oprichting van de Vestigingsraad 9/11/2001
S. 2-960 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector 22/11/2001
S. 2-970 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht 30/11/2001
S. 2-1004 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging 11/1/2002
S. 2-1019 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 25/1/2002
S. 2-1048 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 8/2/2002
S. 2-1062 Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 28/2/2002
S. 2-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 1/3/2002
S. 2-1135 Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Opschrift Staatsblad : Wet houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) 3/5/2002
S. 2-1148 Wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 10/5/2002
S. 2-1150 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de parketten, betreft 10/5/2002
S. 2-1155 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 21/5/2002
S. 2-1197 Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken 7/6/2002
S. 2-1198 Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
7/6/2002
S. 2-1207 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 14/6/2002
S. 2-1208 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 14/6/2002
S. 2-1223 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 28/6/2002
S. 2-1224 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 28/6/2002
S. 2-1233 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 5/7/2002
S. 2-1242 Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen 11/7/2002
S. 2-1260 Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 23/7/2002
S. 2-1261 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2002
S. 2-1280 Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving 25/9/2002