Wetsontwerpen - Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 2001-2002

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun eerste behandeling in de Senaat werden aangenomen.

116 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-551 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 29/11/2001
S. 2-638 Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State 31/1/2002
S. 2-642 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 28/2/2002
S. 2-675 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 13/12/2001
S. 2-678 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 28/2/2002
S. 2-717 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 21/2/2002
S. 2-778 Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 21/12/2001
S. 2-824 Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te GenŤve op 22 september 1995 18/10/2001
S. 2-826 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 29/11/2001
S. 2-833 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 18/10/2001
S. 2-836 Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie 8/11/2001
S. 2-838 Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 29/11/2001
S. 2-839 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 18/10/2001
S. 2-851 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 16/5/2002
S. 2-864 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren 29/11/2001
S. 2-865 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken 29/11/2001
S. 2-876 Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen 31/1/2002
S. 2-877 Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen 13/6/2002
S. 2-878 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft 22/11/2001
S. 2-879 Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken 22/11/2001
S. 2-883 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren 29/11/2001
S. 2-884 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991
29/11/2001
S. 2-885 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder C), van het Verdrag betreffende d e Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997.
18/10/2001
S. 2-886 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 29/11/2001
S. 2-888 Wetsontwerp houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 29/11/2001
S. 2-889 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 29/11/2001
S. 2-892 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 29/11/2001
S. 2-893 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 18/10/2001
S. 2-894 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 18/10/2001
S. 2-896 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 29/11/2001
S. 2-904 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 29/11/2001
S. 2-905 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 29/11/2001
S. 2-908 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 29/11/2001
S. 2-909 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 29/11/2001
S. 2-910 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 28 juni 1999 29/11/2001
S. 2-911 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek TsjechiŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 29/11/2001
S. 2-926 Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector 21/2/2002
S. 2-930 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998 31/1/2002
S. 2-931 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 31/1/2002
S. 2-933 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS 21/3/2002
S. 2-936 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 21/2/2002
S. 2-939 Wetsontwerp betreffende de oprichting van de Vestigingsraad 14/3/2002
S. 2-947 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 31/1/2002
S. 2-951 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 28/2/2002
S. 2-952 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 februari 1999 31/1/2002
S. 2-953 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 31/1/2002
S. 2-960 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector 21/12/2001
S. 2-967 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 13/12/2001
S. 2-970 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht 21/2/2002
S. 2-976 Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers 28/2/2002
S. 2-978 Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 28/2/2002
S. 2-984 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 28/2/2002
S. 2-985 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 7/3/2002
S. 2-986 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 7/3/2002
S. 2-990 Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten 21/3/2002
S. 2-1005 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 28/2/2002
S. 2-1006 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 28/3/2002
S. 2-1019 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 7/2/2002
S. 2-1020 Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 21/3/2002
S. 2-1021 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 28/3/2002
S. 2-1022 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 28/3/2002
S. 2-1025 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;
3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Minneapolis op 6 november 1998
25/4/2002
S. 2-1032 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 18/4/2002
S. 2-1048 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 28/3/2002
S. 2-1050 Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid 25/4/2002
S. 2-1051 Wetsontwerp tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 18/4/2002
S. 2-1059 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van RoemeniŽ inzake politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 1999 25/4/2002
S. 2-1060 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 16/5/2002
S. 2-1061 Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 4/7/2002
S. 2-1062 Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 1/3/2002
S. 2-1063 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 23/5/2002
S. 2-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 23/5/2002
S. 2-1065 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 23/5/2002
S. 2-1070 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 25/4/2002
S. 2-1071 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ArmeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 25/4/2002
S. 2-1072 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 25/4/2002
S. 2-1078 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 28/3/2002
S. 2-1079 Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen 16/5/2002
S. 2-1088 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1a), 14(1) en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te GenŤve op 28 oktober 1993 25/4/2002
S. 2-1102 Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 25/4/2002
S. 2-1105 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 16/5/2002
S. 2-1107 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 4/7/2002
S. 2-1114 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 10/7/2002
S. 2-1115 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie "EUTELSAT", zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999 10/7/2002
S. 2-1116 Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 13/6/2002
S. 2-1117 Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging 30/5/2002
S. 2-1122 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Islamitische Republiek MauritaniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 10/7/2002
S. 2-1123 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 10/7/2002
S. 2-1124 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 10/7/2002
S. 2-1125 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 10/7/2002
S. 2-1126 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999 10/7/2002
S. 2-1127 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 10/7/2002
S. 2-1128 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 10/7/2002
S. 2-1129 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KaapverdiŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 10/7/2002
S. 2-1130 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 10/7/2002
S. 2-1131 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 10/7/2002
S. 2-1135 Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Opschrift Staatsblad : Wet houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) 27/6/2002
S. 2-1136 Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen 13/6/2002
S. 2-1148 Wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 30/5/2002
S. 2-1150 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de parketten, betreft 30/5/2002
S. 2-1152 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998
10/7/2002
S. 2-1155 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 17/7/2002
S. 2-1161 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 10/7/2002
S. 2-1163 Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering 10/7/2002
S. 2-1177 Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 17/7/2002
S. 2-1190 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 18/7/2002
S. 2-1191 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 17/7/2002
S. 2-1192 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Madrid op 22 juni 2000, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995 17/7/2002
S. 2-1198 Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
27/6/2002
S. 2-1204 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij 10/7/2002
S. 2-1207 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/7/2002
S. 2-1208 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 10/7/2002
S. 2-1232 Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 17/7/2002
S. 2-1233 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 18/7/2002
S. 2-1242 Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen 18/7/2002
S. 2-1250 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt 19/7/2002