Wetsvoorstellen - Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 2001-2002

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun eerste behandeling in de Senaat werden aangenomen.

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-11 Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 18/4/2002
S. 2-125 Wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken 22/11/2001
S. 2-157 Wetsontwerp betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 7/3/2002
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 25/10/2001
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 25/10/2001
S. 2-256 Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen 18/7/2002
S. 2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 21/2/2002
S. 2-401 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet 10/7/2002
S. 2-409 Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 29/11/2001
S. 2-468 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 4/7/2002
S. 2-554 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 18/7/2002
S. 2-570 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen 19/7/2002
S. 2-626 Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 18/7/2002
S. 2-653 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 6/6/2002
S. 2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/5/2002
S. 2-762 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming 11/10/2001
S. 2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 13/12/2001
S. 2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 13/12/2001
S. 2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 13/12/2001
S. 2-882 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden 13/12/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 28/3/2002
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 25/4/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 18/7/2002
S. 2-1226 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 19/7/2002