Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2001-2002

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

82 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-283 Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 18/4/2002
S. 2-288 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 31/1/2002
S. 2-778 Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 28/3/2002
S. 2-833 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 18/10/2001
S. 2-851 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 27/6/2002
S. 2-861 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 23/10/2001
S. 2-862 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de wet van 13 juli 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 23/10/2001
S. 2-863 Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in een naamloze vennootschap met als belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingsplatform op de secundaire markt van de effecten van de Belgische staatsschuld 23/10/2001
S. 2-864 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren 29/11/2001
S. 2-865 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken 29/11/2001
S. 2-875 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft 30/5/2002
S. 2-876 Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen 14/3/2002
S. 2-877 Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen 20/7/2002
S. 2-926 Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector 28/3/2002
S. 2-927 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161, 1į, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 149 van het Wetboek der successierechten 13/11/2001
S. 2-928 Wetsontwerp tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 25/10/2001
S. 2-929 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering 13/11/2001
S. 2-934 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/3/2002
S. 2-938 Wetsontwerp betreffende de reclame voor motorvoertuigen 27/11/2001
S. 2-940 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, ß 2, 8į, van het Wetboek van strafvordering 30/11/2001
S. 2-941 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatische Ontwikkelingsfonds 30/11/2001
S. 2-958 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 11/12/2001
S. 2-959 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 29/11/2001
S. 2-967 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 13/12/2001
S. 2-968 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 1999, 24 juni 2000, 19 september 2000 en 18 december 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 18/12/2001
S. 2-969 Wetsontwerp betreffende de definitieve omschakeling op de euro 6/12/2001
S. 2-976 Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers 28/2/2002
S. 2-977 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen 28/2/2002
S. 2-978 Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 28/2/2002
S. 2-979 Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties 21/2/2002
S. 2-986 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 7/3/2002
S. 2-989 Ontwerp van programmawet 28/12/2001
S. 2-990 Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten 21/3/2002
S. 2-991 Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland 22/1/2002
S. 2-992 Wetsontwerp tot uitbreiding van de kosteloze geneeskundige verzorging tot alle oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een oorlogsrente van ten minste 3 semesters genieten 22/1/2002
S. 2-993 Wetsontwerp tot wijziging, wat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling betreft, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 22/1/2002
S. 2-1003 Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij 28/3/2002
S. 2-1020 Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 16/5/2002
S. 2-1030 Wetsontwerp ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van BelgiŽ en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van diverse wettelijke bepalingen 7/2/2002
S. 2-1031 Wetsontwerp tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17į, van hetzelfde Wetboek 26/2/2002
S. 2-1032 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 18/4/2002
S. 2-1033 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 26/2/2002
S. 2-1049 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 25/2/2002
S. 2-1050 Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid 25/4/2002
S. 2-1051 Wetsontwerp tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 18/4/2002
S. 2-1060 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 16/5/2002
S. 2-1063 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 23/5/2002
S. 2-1065 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 23/5/2002
S. 2-1067 Wetsontwerp betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen 26/3/2002
S. 2-1078 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 28/3/2002
S. 2-1079 Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen 10/7/2002
S. 2-1080 Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement 23/5/2002
S. 2-1086 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen 28/3/2002
S. 2-1102 Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 25/4/2002
S. 2-1103 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriŽle activiteiten 25/4/2002
S. 2-1104 Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie 25/4/2002
S. 2-1105 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 16/5/2002
S. 2-1106 Wetsontwerp betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 7/5/2002
S. 2-1107 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 15/7/2002
S. 2-1116 Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 13/6/2002
S. 2-1117 Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging 30/5/2002
S. 2-1136 Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen 13/6/2002
S. 2-1137 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak 22/5/2002
S. 2-1147 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988 28/5/2002
S. 2-1149 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van FinanciŽn 16/5/2002
S. 2-1151 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro 16/5/2002
S. 2-1162 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/6/2002
S. 2-1163 Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering 10/7/2002
S. 2-1177 Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 17/7/2002
S. 2-1178 Wetsontwerp tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de n.v. Distrigas en de n.v. Fluxys 6/6/2002
S. 2-1205 Wetsontwerp betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen 2/7/2002
S. 2-1206 Wetsontwerp tot wijziging, wat het globaal budget van financiŽle middelen voor klinische biologie en medische beeldvorming betreft, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 20/6/2002
S. 2-1211 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen 9/7/2002
S. 2-1219 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 4/7/2002
S. 2-1221 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 33, ß1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 16/7/2002
S. 2-1222 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 16/7/2002
S. 2-1232 Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 17/7/2002
S. 2-1241 Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 18/7/2002
S. 2-1244 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 18/7/2002
S. 2-1245 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 18/7/2002
S. 2-1248 Ontwerp van programmawet 19/7/2002
S. 2-1250 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt 19/7/2002