Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2001-2002

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

68 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-551 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 20/12/2001
S. 2-642 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 28/3/2002
S. 2-675 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 20/12/2001
S. 2-678 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 28/3/2002
S. 2-717 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 28/3/2002
S. 2-782 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 18/10/2001
S. 2-783 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 13/12/2001
S. 2-793 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998;
2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998
18/10/2001
S. 2-795 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 18/10/2001
S. 2-801 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 18/10/2001
S. 2-824 Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te GenŤve op 22 september 1995 20/12/2001
S. 2-826 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 20/12/2001
S. 2-838 Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 20/12/2001
S. 2-839 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 20/12/2001
S. 2-883 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren 20/12/2001
S. 2-884 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991
20/12/2001
S. 2-885 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder C), van het Verdrag betreffende d e Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997.
20/12/2001
S. 2-886 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 20/12/2001
S. 2-888 Wetsontwerp houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 20/12/2001
S. 2-889 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 20/12/2001
S. 2-892 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 20/12/2001
S. 2-893 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 20/12/2001
S. 2-894 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 20/12/2001
S. 2-896 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 20/12/2001
S. 2-904 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 20/12/2001
S. 2-905 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 20/12/2001
S. 2-908 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 20/12/2001
S. 2-909 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 20/12/2001
S. 2-910 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 28 juni 1999 20/12/2001
S. 2-911 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek TsjechiŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 20/12/2001
S. 2-930 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998 28/3/2002
S. 2-931 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 28/3/2002
S. 2-936 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 28/3/2002
S. 2-947 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 28/3/2002
S. 2-951 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 28/3/2002
S. 2-952 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 februari 1999 28/3/2002
S. 2-953 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 28/3/2002
S. 2-984 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 28/3/2002
S. 2-985 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 28/3/2002
S. 2-1005 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 28/3/2002
S. 2-1006 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 23/5/2002
S. 2-1007 Wetsontwerp houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 23/5/2002
S. 2-1021 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 23/5/2002
S. 2-1022 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 23/5/2002
S. 2-1023 Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de federale Wegevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 30/5/2002
S. 2-1024 Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 4/7/2002
S. 2-1025 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;
3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Minneapolis op 6 november 1998
23/5/2002
S. 2-1059 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van RoemeniŽ inzake politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 1999 23/5/2002
S. 2-1070 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 23/5/2002
S. 2-1071 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ArmeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 23/5/2002
S. 2-1072 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 23/5/2002
S. 2-1088 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1a), 14(1) en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te GenŤve op 28 oktober 1993 23/5/2002
S. 2-1094 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Wenen op 22 september 1998 20/7/2002
S. 2-1114 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 20/7/2002
S. 2-1115 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie "EUTELSAT", zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999 20/7/2002
S. 2-1122 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Islamitische Republiek MauritaniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 20/7/2002
S. 2-1123 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 20/7/2002
S. 2-1124 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 20/7/2002
S. 2-1125 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 20/7/2002
S. 2-1126 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999 20/7/2002
S. 2-1127 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 20/7/2002
S. 2-1128 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 20/7/2002
S. 2-1129 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KaapverdiŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 20/7/2002
S. 2-1130 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 20/7/2002
S. 2-1131 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 20/7/2002
S. 2-1152 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998
20/7/2002
S. 2-1161 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 20/7/2002
S. 2-1204 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij 20/7/2002