Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering - 2000-2001

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering

20 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-524 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement 30/11/2000
S. 2-590 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4░, van de nieuwe gemeentewet 20/12/2000
S. 2-597 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 21/12/2000
S. 2-636 Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 8/3/2001
S. 2-650 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken 15/3/2001
S. 2-663 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten 22/3/2001
S. 2-700 Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren 29/3/2001
S. 2-711 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 21/6/2001
S. 2-759 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de bepalingen betreffende de verplichte bijdragen van het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 betreffende de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis 14/6/2001
S. 2-766 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/7/2001
S. 2-767 Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren 19/7/2001
S. 2-784 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) 12/7/2001
S. 2-798 Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen 12/7/2001
S. 2-825 Wetsontwerp betreffende Belgacom 12/7/2001
S. 2-830 Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers 19/7/2001
S. 2-831 Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 19/7/2001
S. 2-832 Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting 19/7/2001
S. 2-849 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering 19/7/2001
S. 2-850 Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 19/7/2001
S. 2-860 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 19/7/2001