Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2000-2001

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-24 Wetsontwerp houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 15/2/2001
S. 2-25 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 22/3/2001
S. 2-75 Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten 15/2/2001
S. 2-326 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed 17/5/2001
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 14/12/2000
S. 2-427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 1/2/2001
S. 2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 30/11/2000
S. 2-505 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 12/7/2001
S. 2-579 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 7/12/2000
S. 2-630 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren 19/7/2001
S. 2-703 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft 14/6/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 14/6/2001