Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2000-2001

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

21 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-606 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 21/12/2000
S. 2-619 Wetsontwerp tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 12/1/2001
S. 2-637 Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen 26/1/2001
S. 2-638 Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State 26/1/2001
S. 2-639 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 26/1/2001
S. 2-670 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie (Opschrift in het Belgisch Staatsblad : Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie) 23/2/2001
S. 2-679 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 9/3/2001
S. 2-680 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 9/3/2001
S. 2-691 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket 16/3/2001
S. 2-699 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 23/3/2001
S. 2-702 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek 23/3/2001
S. 2-723 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek 20/4/2001
S. 2-729 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 27/4/2001
S. 2-733 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen 4/5/2001
S. 2-765 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 28/5/2001
S. 2-771 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 1/6/2001
S. 2-777 Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 7/6/2001
S. 2-779 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6░ in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 8/6/2001
S. 2-836 Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŰ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie 6/7/2001
S. 2-878 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft 20/7/2001
S. 2-879 Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken 20/7/2001