Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2000-2001

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-582 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 27/11/2000
S. 2-618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 10/1/2001
S. 2-622 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-623 Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-626 Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 18/1/2001
S. 2-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat de taken van het college van procureurs-generaal betreft 12/2/2001
S. 2-655 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 13/2/2001
S. 2-667 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de ruimtelijke ordening betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 20/2/2001
S. 2-780 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek 11/6/2001
S. 2-853 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 17/7/2001
S. 2-855 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 17/7/2001
S. 2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/7/2001
S. 2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 17/7/2001
S. 2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 17/7/2001
S. 2-882 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden 20/7/2001