Wetsvoorstellen - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2000-2001

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-25 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 3/5/2001
S. 2-75 Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten 31/5/2001
S. 2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 23/11/2000
S. 2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 18/1/2001
S. 2-326 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed 19/7/2001
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 19/4/2001
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 22/2/2001
S. 2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 18/1/2001
S. 2-604 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons 26/4/2001
S. 2-622 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 15/3/2001
S. 2-623 Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof 15/3/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 28/6/2001
S. 2-780 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/7/2001