Wetsvoorstellen - Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 1999-2000

Dit zijn alle wetsvoorstellen (met inbegrip van voorstellen van bijzondere wet) door senatoren ingediend in de Senaat en tijdens de opgegeven zitting in de Kamer uit caduciteit ontheven.

5 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 50-385 Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 12/1/2000
K. 50-373 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/1/2000
K. 50-384 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, 2bis, 3, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/1/2000
S. 2-358 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag 12/1/2000
S. 2-604 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons 12/1/2000