Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering - 1999-2000

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-147 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 16/12/1999
S. 2-202 Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/12/1999
S. 2-226 Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid 23/12/1999
S. 2-227 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 23/12/1999
S. 2-229 Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen 23/12/1999
S. 2-241 Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 20/1/2000
S. 2-279 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 22/6/2000
S. 2-281 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 18/5/2000
S. 2-308 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit 17/2/2000
S. 2-338 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 27/4/2000
S. 2-347 Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken 23/3/2000
S. 2-443 Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/6/2000
S. 2-452 Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 29/6/2000
S. 2-453 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/6/2000
S. 2-456 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid 29/6/2000
S. 2-508 Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen 20/7/2000
S. 2-525 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren 20/7/2000
S. 2-526 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen 20/7/2000