Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geŽvoceerd - 1999-2000

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geŽvoceerd

43 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-169 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 105 van de provinciewet en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet 7/12/1999
S. 2-170 Wetsontwerp betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis 25/11/1999
S. 2-203 Wetsontwerp betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen 2/12/1999
S. 2-204 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de steden Kortrijk en Menen en de gemeente Wevelgem 14/12/1999
S. 2-217 Wetsontwerp tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen 9/12/1999
S. 2-270 Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 28/1/2000
S. 2-271 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 28/1/2000
S. 2-272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 28/1/2000
S. 2-273 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet 28/1/2000
S. 2-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet 28/1/2000
S. 2-276 Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers 28/1/2000
S. 2-277 Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijds vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, ß 1, 1į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 28/1/2000
S. 2-284 Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 28/1/2000
S. 2-285 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties 28/1/2000
S. 2-287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 28/1/2000
S. 2-315 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten 15/2/2000
S. 2-328 Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 101, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 22/2/2000
S. 2-336 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 17/2/2000
S. 2-337 Wetsontwerp betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming van bepaalde kandidaat-militairen, de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat van een deel van de door de Staat gedragen kosten voor de vorming en van een gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden 29/2/2000
S. 2-339 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 29/2/2000
S. 2-344 Wetsontwerp tot wijziging, wat de interesten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 14/3/2000
S. 2-357 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 171, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 21/3/2000
S. 2-363 Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 28/3/2000
S. 2-369 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 4/4/2000
S. 2-370 Wetsontwerp betreffende de personeelsenveloppe van militairen 4/4/2000
S. 2-371 Wetsontwerp betreffende het indisponibiliteitstellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht 4/4/2000
S. 2-372 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1270bis, 1309 en 1310 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 4/4/2000
S. 2-387 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 26/4/2000
S. 2-388 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, alsook de gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 26/4/2000
S. 2-393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 3/5/2000
S. 2-403 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en 145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10/5/2000
S. 2-421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen 23/5/2000
S. 2-423 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering 23/5/2000
S. 2-429 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet 30/5/2000
S. 2-430 Wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen 30/5/2000
S. 2-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie 27/6/2000
S. 2-467 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 15/6/2000
S. 2-475 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement 21/6/2000
S. 2-476 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 4/7/2000
S. 2-487 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 29/6/2000
S. 2-488 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke 11/7/2000
S. 2-489 Wetsontwerp tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft 11/7/2000
S. 2-502 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 72, 5į, van de nieuwe gemeentewet 18/7/2000