Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 1999-2000

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 18/5/2000
S. 2-76 Wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen 16/12/1999
S. 2-119 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 29/6/2000
S. 2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/7/2000
S. 2-239 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek 6/4/2000
S. 2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 29/6/2000
S. 2-261 Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 13/7/2000
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 16/3/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 25/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 25/5/2000