Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 1999-2000

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
S. 2-118 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ž3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 21/10/1999
S. 2-120 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State 25/10/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-140 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/11/1999
S. 2-150 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 10/11/1999
S. 2-181 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 24/11/1999
S. 2-190 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 24/11/1999
S. 2-192 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-193 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
S. 2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
S. 2-238 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State 16/12/1999
S. 2-256 Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen 22/12/1999
S. 2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
S. 2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
S. 2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
S. 2-354 Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 23/2/2000
S. 2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
S. 2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 23/3/2000
S. 2-389 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 28/3/2000
S. 2-398 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 4/4/2000
S. 2-410 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 20/4/2000
S. 2-435 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de luchthaven van Zaventem betreft, van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/5/2000
S. 2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-534 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 20/7/2000