Wetsvoorstellen - Ingediend door senatoren - 1999-2000

Dit zijn alle wetsvoorstellen (met inbegrip van voorstellen van bijzondere wet) door senatoren ingediend in de Senaat tijdens de opgegeven zitting.

185 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
S. 2-107 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 14/10/1999
S. 2-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 14/10/1999
S. 2-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering 14/10/1999
S. 2-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 18/10/1999
S. 2-114 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro 19/10/1999
S. 2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
S. 2-116 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen 20/10/1999
S. 2-118 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, §3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 21/10/1999
S. 2-119 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 22/10/1999
S. 2-120 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 25/10/1999
S. 2-122 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 25/10/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-124 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 25/10/1999
S. 2-125 Wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken 26/10/1999
S. 2-126 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 26/10/1999
S. 2-127 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de inkomstenbelasting met het oog op de opheffing van de fiscale discriminatie van gehuwden 26/10/1999
S. 2-128 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 27/10/1999
S. 2-129 Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 27/10/1999
S. 2-131 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 27/10/1999
S. 2-132 Wetsvoorstel strekkende om de toepassing van bepaalde regelingen ter bevordering van de werkgelegenheid uit te breiden tot de vreemdelingen 27/10/1999
S. 2-134 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 28/10/1999
S. 2-135 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 28/10/1999
S. 2-140 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/11/1999
S. 2-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 8/11/1999
S. 2-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 209 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 9/11/1999
S. 2-149 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de gemeentewet 10/11/1999
S. 2-150 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 10/11/1999
S. 2-151 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 16/11/1999
S. 2-156 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 16/11/1999
S. 2-157 Wetsontwerp betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 16/11/1999
S. 2-158 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 16/11/1999
S. 2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 17/11/1999
S. 2-161 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 17/11/1999
S. 2-162 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 17/11/1999
S. 2-163 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het registratierecht voor de aankoop van een woning betreft 17/11/1999
S. 2-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen 18/11/1999
S. 2-171 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 19/11/1999
S. 2-176 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde rechtsbescherming te verlenen aan biotechnologische uitvindingen 22/11/1999
S. 2-178 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, met betrekking tot de antipersoonsmijnen 24/11/1999
S. 2-179 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 24/11/1999
S. 2-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 24/11/1999
S. 2-181 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 24/11/1999
S. 2-182 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 24/11/1999
S. 2-183 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 24/11/1999
S. 2-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 24/11/1999
S. 2-185 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 24/11/1999
S. 2-186 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 24/11/1999
S. 2-187 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 24/11/1999
S. 2-190 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 24/11/1999
S. 2-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 24/11/1999
S. 2-192 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-193 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 24/11/1999
S. 2-195 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 24/11/1999
S. 2-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind 24/11/1999
S. 2-197 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 24/11/1999
S. 2-199 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 25/11/1999
S. 2-200 Wetsvoorstel strekkende om abortus opnieuw strafbaar te stellen 25/11/1999
S. 2-201 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet 25/11/1999
S. 2-205 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 29/11/1999
S. 2-207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 29/11/1999
S. 2-208 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen 29/11/1999
S. 2-209 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 30/11/1999
S. 2-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 30/11/1999
S. 2-213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 2/12/1999
S. 2-218 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, §3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 6/12/1999
S. 2-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 40 en 41 van het Wetboek der successierechten 6/12/1999
S. 2-222 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch onderzoek 8/12/1999
S. 2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9/12/1999
S. 2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
S. 2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
S. 2-231 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14/12/1999
S. 2-232 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 15/12/1999
S. 2-234 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 3/12/1999
S. 2-236 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 15/12/1999
S. 2-237 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof 15/12/1999
S. 2-238 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoördineerde wetten op de Raad van State 16/12/1999
S. 2-239 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek 16/12/1999
S. 2-240 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 16/12/1999
S. 2-242 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, § 1 van het Wetboek van strafvordering 17/12/1999
S. 2-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 17/12/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-248 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 22/12/1999
S. 2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 22/12/1999
S. 2-256 Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen 22/12/1999
S. 2-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 23/12/1999
S. 2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 23/12/1999
S. 2-259 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 23/12/1999
S. 2-260 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het Rijkspersoneel 23/12/1999
S. 2-261 Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 23/12/1999
S. 2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
S. 2-269 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 12/1/2000
S. 2-292 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 13/1/2000
S. 2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
S. 2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
S. 2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
S. 2-296 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving 14/1/2000
S. 2-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 14/1/2000
S. 2-298 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 17/1/2000
S. 2-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 20/1/2000
S. 2-303 Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen 20/1/2000
S. 2-304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden 20/1/2000
S. 2-310 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 755 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/2000
S. 2-311 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 25/1/2000
S. 2-313 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 25/1/2000
S. 2-321 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro 1/2/2000
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 2/2/2000
S. 2-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 3/2/2000
S. 2-326 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed 3/2/2000
S. 2-335 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 18/4/2000
S. 2-341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 15/2/2000
S. 2-343 Wetsvoorstel tot wegwerking van de discriminaties tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden op het vlak van de personenbelasting 17/2/2000
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 18/2/2000
S. 2-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen 18/2/2000
S. 2-349 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 21/2/2000
S. 2-351 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
S. 2-352 Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen 23/2/2000
S. 2-353 Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
S. 2-354 Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 23/2/2000
S. 2-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 24/2/2000
S. 2-356 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2.15 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, wat rolschaatsers en skateboarders betreft 24/2/2000
S. 2-362 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegde rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 2/3/2000
S. 2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
S. 2-375 Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden 17/3/2000
S. 2-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 22/3/2000
S. 2-385 Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden 22/3/2000
S. 2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 23/3/2000
S. 2-389 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 28/3/2000
S. 2-394 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, om de strijd tegen extreem-rechts op te voeren 31/3/2000
S. 2-396 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 4/4/2000
S. 2-397 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 4/4/2000
S. 2-398 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 4/4/2000
S. 2-399 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verkoop van alcoholhoudende dranken betreft, van artikel 4, § 1, van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 4/4/2000
S. 2-401 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet 6/4/2000
S. 2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 6/4/2000
S. 2-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, eerste lid, van de provinciekieswet 7/4/2000
S. 2-405 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 10/4/2000
S. 2-409 Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 13/4/2000
S. 2-410 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 20/4/2000
S. 2-411 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, § 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, § 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten 17/4/2000
S. 2-413 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 21/4/2000
S. 2-417 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 488ter in hetzelfde Wetboek 26/4/2000
S. 2-418 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/4/2000
S. 2-419 Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden 28/4/2000
S. 2-426 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen 5/5/2000
S. 2-427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 10/5/2000
S. 2-428 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid 10/5/2000
S. 2-435 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de luchthaven van Zaventem betreft, van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/5/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 17/5/2000
S. 2-440 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-444 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 19/5/2000
S. 2-449 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek 24/5/2000
S. 2-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de indexering van de kadastrale inkomens betreft 24/5/2000
S. 2-458 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 31/5/2000
S. 2-462 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar 30/5/2000
S. 2-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 82 en 83 van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de keuze van de woonplaats 8/6/2000
S. 2-468 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 9/6/2000
S. 2-473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken 15/6/2000
S. 2-474 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiënt 15/6/2000
S. 2-482 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 21/6/2000
S. 2-486 Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiënt 22/6/2000
S. 2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 22/6/2000
S. 2-492 Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiënt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 26/6/2000
S. 2-493 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 27/6/2000
S. 2-495 Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze 27/6/2000
S. 2-496 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 27/6/2000
S. 2-497 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 27/6/2000
S. 2-498 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen 28/6/2000
S. 2-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 29/6/2000
S. 2-505 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 3/7/2000
S. 2-532 Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten 14/7/2000
S. 2-533 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 17/7/2000
S. 2-534 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 20/7/2000
S. 2-540 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 31/7/2000
S. 2-541 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 31/7/2000
S. 2-543 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 31/8/2000
S. 2-545 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 6/9/2000
S. 2-546 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 14/9/2000
S. 2-547 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/9/2000