Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 1999-2000

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat uit caduciteit werden ontheven.

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-270 Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 12/1/2000
S. 2-271 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 12/1/2000
S. 2-272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 12/1/2000
S. 2-273 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet 12/1/2000
S. 2-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet 12/1/2000
S. 2-275 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 12/1/2000
S. 2-276 Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers 12/1/2000
S. 2-277 Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijds vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie 12/1/2000
S. 2-278 Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren 12/1/2000
S. 2-279 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 12/1/2000
S. 2-280 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen 12/1/2000
S. 2-281 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2000
S. 2-282 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 12/1/2000
S. 2-283 Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 12/1/2000
S. 2-284 Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 12/1/2000
S. 2-285 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties 12/1/2000
S. 2-286 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 12/1/2000
S. 2-287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 12/1/2000
S. 2-288 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 12/1/2000