Wetsontwerpen - Voorgelegd ter bekrachtiging - 1999-2000

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

128 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-79 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998 20/1/2000
S. 2-80 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 20/1/2000
S. 2-139 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 20/1/2000
S. 2-142 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 20/1/2000
S. 2-147 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 20/12/1999
S. 2-148 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/12/1999
S. 2-153 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 24/2/2000
S. 2-164 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof voor de rechten van de mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 20/1/2000
S. 2-165 Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 20/1/2000
S. 2-166 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Slovaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 15 januari 1997 20/1/2000
S. 2-167 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Kazachstan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 20/1/2000
S. 2-169 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 105 van de provinciewet en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet 7/12/1999
S. 2-170 Wetsontwerp betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis 25/11/1999
S. 2-172 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen en tot het voorkomen van het ontgaan van belastingen inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend te Beijing op 18 april 1985 20/1/2000
S. 2-173 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Federatieve Republiek BraziliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brasilia op 6 januari 1999 20/1/2000
S. 2-174 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ, anderzijds, de Bijlagen I tot en met VII, de Protocollen 1 tot en met 4, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 24 november 1997 20/1/2000
S. 2-175 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 mei 1998 20/1/2000
S. 2-202 Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/12/1999
S. 2-203 Wetsontwerp betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen 2/12/1999
S. 2-204 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de steden Kortrijk en Menen en de gemeente Wevelgem 14/12/1999
S. 2-206 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 27/4/2000
S. 2-214 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 6/4/2000
S. 2-217 Wetsontwerp tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen 9/12/1999
S. 2-219 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Moskou op 16 juni 1995 6/4/2000
S. 2-226 Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid 23/12/1999
S. 2-227 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 23/12/1999
S. 2-228 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 23/12/1999
S. 2-229 Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen 23/12/1999
S. 2-241 Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 20/1/2000
S. 2-251 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999 6/4/2000
S. 2-252 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 27/4/2000
S. 2-253 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manilla op 14 januari 1998 6/4/2000
S. 2-254 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Rabat op 13 april 1999 6/4/2000
S. 2-255 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de beheersing van emissies van vluchtige organische stoffen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 18 november 1991 6/4/2000
S. 2-262 Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 11/5/2000
S. 2-263 Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 11/5/2000
S. 2-265 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 31/5/2000
S. 2-267 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988 6/4/2000
S. 2-270 Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 28/1/2000
S. 2-271 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 28/1/2000
S. 2-272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 28/1/2000
S. 2-273 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet 28/1/2000
S. 2-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet 28/1/2000
S. 2-275 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 28/1/2000
S. 2-276 Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers 28/1/2000
S. 2-277 Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijds vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, ß 1, 1į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 28/1/2000
S. 2-279 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 22/6/2000
S. 2-281 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 18/5/2000
S. 2-282 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 22/6/2000
S. 2-284 Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 28/1/2000
S. 2-285 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties 28/1/2000
S. 2-286 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, ß 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 6/7/2000
S. 2-287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 28/1/2000
S. 2-291 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek 23/3/2000
S. 2-305 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies, en met de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994 6/4/2000
S. 2-306 Wetsontwerp houdende instemming met het WEU-Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 6/4/2000
S. 2-308 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit 17/2/2000
S. 2-309 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek 17/2/2000
S. 2-315 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten 15/2/2000
S. 2-328 Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 101, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 22/2/2000
S. 2-329 Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 27/4/2000
S. 2-336 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 17/2/2000
S. 2-337 Wetsontwerp betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming van bepaalde kandidaat-militairen, de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat van een deel van de door de Staat gedragen kosten voor de vorming en van een gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden 29/2/2000
S. 2-338 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 27/4/2000
S. 2-339 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 29/2/2000
S. 2-344 Wetsontwerp tot wijziging, wat de interesten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 14/3/2000
S. 2-347 Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken 23/3/2000
S. 2-348 Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning 23/3/2000
S. 2-357 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 171, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 25/2/2000
S. 2-359 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997 11/5/2000
S. 2-360 Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997 22/6/2000
S. 2-363 Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 28/3/2000
S. 2-364 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 11/5/2000
S. 2-366 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 27/4/2000
S. 2-369 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 4/4/2000
S. 2-370 Wetsontwerp betreffende de personeelsenveloppe van militairen 4/4/2000
S. 2-371 Wetsontwerp betreffende het indisponibiliteitstellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht 4/4/2000
S. 2-372 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1270bis, 1309 en 1310 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 4/4/2000
S. 2-373 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/4/2000
S. 2-376 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem van collectieve klachten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 11/5/2000
S. 2-377 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 6/7/2000
S. 2-378 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 26 januari 1994 6/7/2000
S. 2-379 Wetsontwerp houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te GenŤve op 19 juni 1997 11/5/2000
S. 2-380 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 december 1997 11/5/2000
S. 2-381 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972, met de Bijlage bij de Overeenkomst en met de Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 24 juni 1996 11/5/2000
S. 2-382 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Koffieovereenkomst van 1994, opgemaakt te Londen op 30 maart 1994 11/5/2000
S. 2-387 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 26/4/2000
S. 2-388 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, alsook de gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 26/4/2000
S. 2-390 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999 6/7/2000
S. 2-391 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te KaÔro op 28 februari 1999 6/7/2000
S. 2-393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 3/5/2000
S. 2-403 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en 145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10/5/2000
S. 2-406 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 14/7/2000
S. 2-414 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999 6/7/2000
S. 2-420 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999 6/7/2000
S. 2-421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen 23/5/2000
S. 2-423 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering 23/5/2000
S. 2-429 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet 30/5/2000
S. 2-430 Wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen 30/5/2000
S. 2-431 Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 22/6/2000
S. 2-432 Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 30/5/2000
S. 2-443 Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/6/2000
S. 2-445 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994 6/7/2000
S. 2-446 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 6/7/2000
S. 2-452 Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 29/6/2000
S. 2-453 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/6/2000
S. 2-456 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid 29/6/2000
S. 2-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie 27/6/2000
S. 2-467 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 15/6/2000
S. 2-475 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement 21/6/2000
S. 2-476 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 4/7/2000
S. 2-477 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 6/7/2000
S. 2-487 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 29/6/2000
S. 2-488 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke 11/7/2000
S. 2-489 Wetsontwerp tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft 11/7/2000
S. 2-502 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 72, 5į, van de nieuwe gemeentewet 18/7/2000
S. 2-503 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers 13/7/2000
S. 2-508 Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen 20/7/2000
S. 2-515 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 27 september 1999, bij de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1984 14/7/2000
S. 2-516 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Abidjan op 28 september 1999, bij de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Ivoorkust, ondertekend te Abidjan op 25 november 1977 14/7/2000
S. 2-517 Wetsontwerp houdende instemming met de wisseling van brieven gedagtekend te Dakar op 10 maart en 16 november 1998 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Senegal inzake de handelsscheepvaart, gedaan te Dakar op 1 december 1982 14/7/2000
S. 2-518 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Republiek Congo tot wijziging van de Scheepvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ZaÔre van 5 maart 1981, ondertekend te Kinshasa op 8 juni 1999 14/7/2000
S. 2-519 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Bamako op 7 oktober 1998, bij het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Bamako op 7 augustus 1984 14/7/2000
S. 2-522 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 20/7/2000
S. 2-523 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek 20/7/2000
S. 2-525 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren 20/7/2000
S. 2-526 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen 20/7/2000
S. 2-530 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons 20/7/2000