Auteurs- en sprekersregister betreffende "Niessen Claudia" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afghanistan - Vertrek van de Belgische strijdkrachten eind 2014 - Bescherming van het Afghaans civiel personeel - Administratieve medewerkers - Verblijfsvergunning in België (5-6373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6373
Büllingen - Regionaal brandweerkorps - Nieuwe autopomp voor de brandweer - Terbeschikkingstelling (5-1859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1859
De bilaterale akkoorden over politiesamenwerking (Verdrag van Prüm - Beneluxakkoord - Akkoord met Duitsland) (5-784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 13-15 5-62 COM p. 13-15 (PDF)
De gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011 (5-4332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4332
De gevolgen van de afwezigheid van een federale regering op de lokale overheden (Hervorming van de brandweer - Financiering van de politie, de veiligheids- en preventieplannen en de OCMW's - Grootstedenbeleid - Pensioenen) (5-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-24
p. 6-8 5-24 p. 6-8 (PDF)
De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen in België en de specifieke taalsituatie van het gerechtelijk arrondissement van Eupen (5-415)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-47
p. 31-35 5-47 p. 31-35 (PDF)
De maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen (Positionering van België) (5-65)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-15
p. 6-8 5-15 p. 6-8 (PDF)
De mogelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens (5-1388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1388
De transparantie en de actualisering van de verdeelsleutel voor politiecapaciteit tussen de gemeenten (KUL-norm - Financiering van de politiezones) (5-785)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 15-17 5-62 COM p. 15-17 (PDF)
De uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio (Plan voor een ICE-trein tussen Frankfurt en Londen - Halte in het station Luik-Guillemins) (5-140)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-22
p. 15-17 5-22 p. 15-17 (PDF)
Dringende geneeskundige dienstverlening - Ambulancediensten - Ritten zonder vervoer - Niet-vergoeding - Financiële last voor de ambulancediensten - Uitvoeringsbesluit van artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 - Tekort (5-7337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-7337
Duitstalige gevangenen - Gevangenissen van de grensstreek - Instellingen van sociaal verweer - Overplaatsingen - Begeleiding in het Duits - Sociale Diensten in het Duits - Lantin en Paifve (5-6372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6372
Duitstalige veiligheidsagenten - Officiële erkenning - Opleiding in het Duits - Provinciale politiescholen - Beveiliging jongerenevenementen - Inter-Europese uitwisseling van diensten (5-6218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6218
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Claudia Niessen, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Facebook - Systeem van gezichtsherkenning - Standpunt van de verdedigers van de persoonlijke levenssfeer (5-2899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2899
Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub “Bandidos” - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking België-Duitsland (5-6431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6431
Gerechtelijk arrondissement Eupen - Personeelsformatie - Onderbezetting - Toevoeging van een assistente - Weigering door de administratie - Redenen (5-5333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5333
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Aanwerving - Duitstalige kandidaten - Bijzondere inoverwegingneming (5-5307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5307
Grensregio's - Initiatieven van de Nederlandse overheid - Grensmakelaar voor de grensregio's - Contact met de Belgische regering - Reacties (5-487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-487
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1026/1
p. 1-5 5-1026/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1027/1
p. 1-5 5-1027/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het gezichtsherkenningssysteem gebruikt op Facebook (5-2693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2693
Het indelen van de reizigers van Brussels Airport in een aantal risicogroepen, de privacy en de kans op discriminatie (5-4333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4333
Het onderzoek naar de hoedanigheid van indieners van een klacht door Google Street View (5-314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 10-12 5-37 p. 10-12 (PDF)
Het talenonderwijs in politiescholen (Tweetalige politieopleiding) (5-783)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 11-13 5-62 COM p. 11-13 (PDF)
Het verdrag tussen de Verenigde Staten en België ter preventie en bestrijding van ernstige misdaad (Ratificatie door het parlement - Definitie van ernstige misdaad) (5-394)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-45
p. 18-22 5-45 p. 18-22 (PDF)
Het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied (Opnames van het grondgebied - Huizen, voertuigen, personen - Klachten) (5-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 16-18 5-22 COM p. 16-18 (PDF)
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen (5-2898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2898
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen (5-4112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4112
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  mevrouw Claudia Niessen (vervangen door de heer Benoit Hellings)
5-86
p. 7 5-86 p. 7 (PDF)
Veiligheidsagenten - Opleiding en examen - Duitse taal (5-5369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5369
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (Vijf jaar verblijf in België als voorwaarde voor de vreemdelingen van buiten de EU) (5-1517)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1517/1
p. 1-12 5-1517/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Vrijheidsbeknottende bepalingen - Intellectuele eigendomsrechten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1820)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Claudia Niessen, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1820/1
p. 1-11 5-1820/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (5-1534)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1534/1
p. 1-6 5-1534/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de overeenkomsten inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers - PNR-Overeenkomsten (5-1834)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1834/1
p. 1-8 5-1834/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden (en taalwetgeving) (5-1456)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns en de heer Louis Siquet
5-1456/1
p. 1-3 5-1456/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-1276)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heer Jacky Morael
5-1276/1
p. 1-5 5-1276/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek (Verhoging van de douanerechten en belastingen op de import van extracommunautaire goederen uit landen die geen rekening houden met de fundamentele sociale en milieunormen of die hun munt op een kunstmatig laag niveau houden) (5-1807)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Volgels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen
5-1807/1
p. 1-8 5-1807/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie waarin wordt gevraagd de eerbiediging van het privéleven en de integriteit van de overheidsinfrastructuur te waarborgen in het licht van de opnames die Google Inc. maakt voor zijn "Street View"-dienst (5-1101)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1101/1
p. 1-7 5-1101/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 (5-1164)      
  Algemene bespreking
5-33
p. 8-10 5-33 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Omzetting richtlijn 2008/115/EG - Snellere behandeling en aparte beroepsprocedure voor asielaanvragen van onderdanen uit een veilig land van herkomst - Snellere rechtspleging voor sommige rechtsmiddelen die door de Raad van Vreemdelingenbetwistingen worden behandeld - Verwijdering van het grondgebied van veroordeelden - Zie ook Doc S. 5-1363) (5-1364)      
  Amendement nr 1 van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1364/2
p. 1-3 5-1364/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen (Menselijke middelen op het gebied van de huisartsgeneeskunde op de meest adequate wijze inschakelen - Optimale dienstverlening aan de bevolking verzekeren - Triage van de zorg in de dispatchingcenters) (5-1100)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Claudia Niessen en Mieke Vogels
5-1100/1
p. 1-7 5-1100/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (5-1051)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Claudia Niessen
5-1051/1
p. 1-7 5-1051/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit (In geval van sluiting, collectief ontslag en bedrijfsoverplaatsing) (5-1482)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1482/1
p. 1-14 5-1482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft (Stemrecht voor vreemdelingen al dan niet onderdaan van een EU-lidstaat voor de regionale verkiezingen) (5-1516)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1516/1
p. 1-18 5-1516/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen) (5-1601)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heren Jacky Morael en Marcel Cheron
5-1601/1
p. 1-4 5-1601/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken (5-1318)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1318/1
p. 1-4 5-1318/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (Schadeloosstelling van de slachtoffers - Mogelijkheid voor de slachtoffers die door het Asbestfonds werden vergoed om een rechtsgeding in te stellen - Verhoging van de bijdrage aan het Fonds van de veroordeelde werkgevers - Verlenging van de termijn tussen de blootstelling aan asbest en het uitbreken van de ziekte) (5-1388)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1388/1
p. 1-10 5-1388/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking (5-1557)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1557/1
p. 1-4 5-1557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiënt beschikt om een rechtsvordering in te stellen (Medische fouten) (5-1391)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1391/1
p. 1-6 5-1391/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden ("Klokkenluiders") (5-1491)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1491/1
p. 1-9 5-1491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van Kamer of Senaat en een bezoldigde uitvoerende functie) (5-812)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen, Freya Piryns, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-812/1
p. 1-7 5-812/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft (Class action) (5-1493)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1493/1
p. 1-34 5-1493/1 p. 1-34 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999