Hoe kan u zoeken in de agenda's en bulletins ?

Met dit zoekformulier kan u een opzoeking doen in de databank van de plenaire agenda's en de commissieagenda's en -bulletins. Deze databank bevat voor de periode oktober 1997 tot heden enerzijds alle commissieagenda's en -bulletins en anderzijds de agenda's van de plenaire vergaderingen.

U kan een selectie maken uit deze databank door een aantal criteria te combineren. De criteria zijn gestructureerd in vier rubrieken. Wanneer u meerdere rubrieken invult wordt de selectie specifieker (logische "en" combinatie van de rubrieken).

Type vergadering

Met dit criterium kan u bepalen of u enkel wil zoeken in de agenda's van de plenaire vergadering (standaard) of ook in de commissieagenda's en -bulletins.

Zoek in de tekst op

Deze rubriek laat u toe te zoeken op het voorkomen van bepaalde woorden in agenda's of bulletins. De woorden die u, gescheiden door een spatie, invult in het invoerveld kunnen op twee verschillende manieren worden gecombineerd. Ofwel dient elk van de door u ingevulde woorden op te treden in de tekst, ofwel volstaat het dat slechts één van de door u ingevulde woorden optreedt om de desbetreffende vergadering terug te vinden. Standaard wordt enkel gezocht in de agenda's van de plenaire vergadering en de commissies. U kan echter ook zoeken in de beknopte verslagen van de plenaire vergadering en in de commissiebulletins die een samenvattend overzicht geven van wat er behandeld is tijdens een commissievergadering.

Datum van de vergadering

Hiermee kan u filteren op de datum waarop een vergadering heeft plaatsgehad (of zal plaatsvinden). Standaard wordt enkel gezocht in de activiteiten van de huidige zittingsperiode, d.w.z. van na de verkiezingen van 13 juni 1999.

Specifiek agendapunt

U kan ook nagaan of een specifiek dossier of een bepaalde vraag om uitleg is behandeld of op de agenda heeft gestaan. U dient dan eerst het corresponderende bolletje zwart te maken naast "dossier" of "vraag om uitleg" en het senaatsnummer van het dossier of de vraag in te voeren in het daartoe voorziene invoerveld. Senaatsnummers zijn van de vorm "zittingsperiodenummer"-"volgnummer". Het nummer van de huidige zittingsperiode is 2, dat van de voorbije zittingsperiode 1995-1999 is 1. Bv. 1-956 is het nummer van een dossier of vraag uit de voorbije zittingsperiode, 2-58 is een dossier of vraag uit deze zittingsperiode.