Wouter Beke

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro
(Nr 3-991, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 april 2005

houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds
(Nr 4-221, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Nr 4-825, 2007-2008)
Bekrachtigd op 19 december 2008

tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
(Nr 4-787, 2007-2008)
Bekrachtigd op 28 april 2009

tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Nr 4-1288, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 juni 2009

tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder
(Nr 4-1047, 2008-2009)
Bekrachtigd op 18 juni 2009

houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 5-1560, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging
(Nr 5-528, 2010-2011)
Bekrachtigd op 10 december 2012

betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
(Nr 5-217, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 15 september 2013

Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet
(Nr 5-2243, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
(Nr 5-2232, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
(Nr 5-1823, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014