Bart Tommelein

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld
(Nr 5-30, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 23 februari 2012

tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten
(Nr 5-1385, 2011-2012)
Bekrachtigd op 17 mei 2012

tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten
(Nr 5-1563, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft
(Nr 5-1565, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen
(Nr 5-1569, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1570, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1571, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap
(Nr 5-1572, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1568, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1566, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet
(Nr 5-1564, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 5-1560, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet
(Nr 5-1561, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
(Nr 5-1697, 2011-2012)
Bekrachtigd op 3 augustus 2012

betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŰn van personen die een publiek mandaat uitoefenen
(Nr 5-725, 2010-2011)
Bekrachtigd op 24 oktober 2013

Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet
(Nr 5-1728, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Nr 5-1729, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Nr 5-1730, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet
(Nr 5-1720, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet
(Nr 5-1721, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet
(Nr 5-1722, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet
(Nr 5-1723, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 5-1724, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Nr 5-1725, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet
(Nr 5-1726, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Nr 5-1727, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Nr 5-1731, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Nr 5-1732, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet
(Nr 5-1733, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet
(Nr 5-1734, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-1735, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-1736, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet
(Nr 5-1737, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet
(Nr 5-1738, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet
(Nr 5-1739, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet
(Nr 5-1740, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet
(Nr 5-1741, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet
(Nr 5-1742, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet
(Nr 5-1743, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1744, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek
(Nr 5-1745, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1746, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1747, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers
(Nr 5-1748, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet
(Nr 5-1749, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Nr 5-1750, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet
(Nr 5-1751, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 118, ž 2, van de Grondwet
(Nr 5-1752, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 123, ž 2, van de Grondwet
(Nr 5-1753, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1754, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1755, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014