Sabine de Bethune

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden
(Nr 1-585, 1996-1997)
Bekrachtigd op 20 september 1998

tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
(Nr 2-890, 2000-2001)
Bekrachtigd op 4 september 2002

tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten
(Nr 3-988, 2004-2005)
Bekrachtigd op 19 juli 2005

tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1496, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen
(Nr 4-482, 2007-2008)
Bekrachtigd op 6 april 2008

houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds
(Nr 4-221, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering
(Nr 4-1091, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 januari 2009

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen
(Nr 5-61, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 6 juli 2011

betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld
(Nr 5-539, 2010-2011)
Bekrachtigd op 15 mei 2012

tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
(Nr 5-868, 2010-2011)
Bekrachtigd op 12 juni 2012

tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging
(Nr 5-528, 2010-2011)
Bekrachtigd op 10 december 2012

tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren
(Nr 5-62, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 23 mei 2013

tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
(Nr 5-1067, 2010-2011)
Bekrachtigd op 15 juli 2013

betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
(Nr 5-1823, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014

tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen
(Nr 5-2399, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling
(Nr 6-273, 2015-2016)
Bekrachtigd op 25 december 2016

Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt
(Nr 7-169, 2019-2020)
Bekrachtigd op 17 maart 2021