Anne-Marie Lizin

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad
(Nr 1-124, 1995-1996)
Bekrachtigd op 6 maart 1996

strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan
(Nr 1-269, 1995-1996)
Bekrachtigd op 24 november 1997

tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht
(Nr 1-502, 1996-1997)
Bekrachtigd op 25 maart 1998

houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven
(Nr 1-911, 1997-1998)
Bekrachtigd op 29 april 1999

tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk
(Nr 1-512, 1996-1997)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(Nr 2-324, 1999-2000)
Bekrachtigd op 12 augustus 2000

tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet
(Nr 2-25, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 22 mei 2001

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
(Nr 51-633, 2003-2004)
Bekrachtigd op 17 maart 2004

tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
(Nr 3-13, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 19 maart 2004

houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid
(Nr 3-24, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 10 augustus 2004

betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
(Nr 3-579, 2003-2004)
Bekrachtigd op 14 juni 2005

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
(Nr 3-1051, 2004-2005)
Bekrachtigd op 6 december 2005

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
(Nr 3-1050, 2004-2005)
Bekrachtigd op 6 december 2005

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
(Nr 3-1049, 2004-2005)
Bekrachtigd op 6 december 2005

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
(Nr 3-1048, 2004-2005)
Bekrachtigd op 6 december 2005

tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1405, 2005-2006)
Bekrachtigd op 27 maart 2006

tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten
(Nr 3-1423, 2005-2006)
Bekrachtigd op 27 maart 2006

tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten
(Nr 3-1424, 2005-2006)
Bekrachtigd op 27 maart 2006

tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
(Nr 3-1394, 2005-2006)
Bekrachtigd op 7 augustus 2006

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
(Nr 3-1053, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet
(Nr 3-1052, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers
(Nr 3-1952, 2006-2007)
Bekrachtigd op 11 mei 2007

tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
(Nr 52-1938, 2008-2009)
Bekrachtigd op 12 mei 2009