Nathalie de T' Serclaes

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren
(Nr 2-21, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 23 maart 2000

Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen
(Nr 2-318, 1999-2000)
Bekrachtigd op 16 mei 2000

tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie
(Nr 2-1153, 2001-2002)
Bekrachtigd op 19 december 2002

tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen
(Nr 2-1058, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
(Nr 3-27, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 16 juli 2004

tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten
(Nr 3-663, 2003-2004)
Bekrachtigd op 6 december 2005

tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
(Nr 3-1641, 2005-2006)
Bekrachtigd op 8 maart 2007

tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1597, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1595, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet
(Nr 3-1596, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007