Hugo Vandenberghe

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek
(Nr 1-148, 1995-1996)
Bekrachtigd op 30 juni 1996

tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten
(Nr 1-270, 1995-1996)
Bekrachtigd op 17 februari 1997

Herziening van artikel 125 van de Grondwet
(Nr 1-899, 1997-1998)
Bekrachtigd op 17 juni 1998

tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering
(Nr 1-969, 1997-1998)
Bekrachtigd op 25 juni 1998

tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d) van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 1-383, 1995-1996)
Bekrachtigd op 8 november 1998

tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen
(Nr 1-728, 1996-1997)
Bekrachtigd op 17 november 1998

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 1-575, 1996-1997)
Bekrachtigd op 10 februari 1999

tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
(Nr 1-417, 1995-1996)
Bekrachtigd op 26 april 1999

tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
(Nr 1-1217, 1998-1999)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
(Nr 1-1338, 1998-1999)
Bekrachtigd op 1 juni 1999

tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank
(Nr 2-441, 1999-2000)
Bekrachtigd op 13 maart 2001

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 3-639, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 juni 2004

tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten
(Nr 3-663, 2003-2004)
Bekrachtigd op 6 december 2005

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
(Nr 3-1053, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet
(Nr 3-1052, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 4-15, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 23 april 2008

tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-16, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-17, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 4-11, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 17 juni 2008

tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
(Nr 4-764, 2007-2008)
Bekrachtigd op 24 juli 2008

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State
(Nr 4-10, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 25 juli 2008

tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-20, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 9 december 2008

tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering
(Nr 4-1091, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 januari 2009

tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997
(Nr 4-18, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 14 april 2009

tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
(Nr 4-787, 2007-2008)
Bekrachtigd op 28 april 2009

tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
(Nr 4-12, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 12 juli 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 4-1377, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 4-1376, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009
(Nr 4-1574, 2009-2010)
Bekrachtigd op 18 januari 2010

betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Nr 4-1053, 2008-2009)
Bekrachtigd op 4 februari 2010