Voorstellen van Jean-Marie Happart (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-19 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 3/7/2003
S. 3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
S. 3-1077 Wetsvoorstel tot overdracht van het administratief en gerechtelijk toezicht op de gemeenten met een bijzonder taalstatuut 7/3/2005
S. 3-1141 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van economische activiteiten met betrekking tot wapens en het individueel bezit ervan 22/4/2005
S. 3-1190 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen 10/5/2005
S. 3-1220 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken 1/6/2005
S. 3-1267 Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon 29/6/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1531 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar 25/1/2006

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999