Voorstellen van Michel Foret (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-33 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 29/6/1995
S. 1-38 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 3/7/1995
S. 1-41 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek 5/7/1995
S. 1-48 Wetsvoorstel betreffende de "closed shop" en andere aantastingen van de vrijheid om zich al dan niet aan te sluiten bij een werknemersorganisatie 5/7/1995
S. 1-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 13/7/1995
S. 1-118 Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters 6/10/1995
S. 1-119 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 6/10/1995
S. 1-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen 26/10/1995
S. 1-181 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 28/11/1995
S. 1-227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden 17/1/1996
S. 1-228 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden 17/1/1996
S. 1-229 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 17/1/1996
S. 1-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen 17/1/1996
S. 1-258 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 16/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-279 Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap 7/3/1996
S. 1-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek 25/6/1996
S. 1-747 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onbemande camera's 16/10/1997
S. 1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist 24/3/1998
S. 1-1018 Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof 11/6/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998