Voorstellen van Nadia El Yousfi (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-11 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
3/10/2019
S. 7-12 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
3/10/2019
S. 7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 8/10/2019
S. 7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/10/2019
S. 7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 8/10/2019
S. 7-76 Voorstel van resolutie teneinde in Belgiė te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 8/10/2019
S. 7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 8/10/2019
S. 7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
S. 7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 8/10/2019
S. 7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
S. 7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 8/10/2019
S. 7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in Belgiė te bestrijden 8/10/2019
S. 7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiėnten met hersenaandoeningen 8/10/2019
S. 7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiėnten en hun families beter op te vangen 8/10/2019
S. 7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven 8/10/2019
S. 7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
S. 7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 8/10/2019
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
S. 7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal «monitoringmechanisme» in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende Belgiė 8/10/2019
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israėlische entiteiten in de door Israėl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiėle steun 8/10/2019
S. 7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 8/10/2019
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiėle producten 8/10/2019
S. 7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 8/10/2019
S. 7-116 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
12/11/2019
S. 7-129 Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren 9/12/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-140 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in Belgiė en in het buitenland teneinde de ideeėn hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren 6/2/2020
S. 7-164 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters 6/6/2020
S. 7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in Belgiė verblijven 4/9/2020
S. 7-224 Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren 17/2/2021
S. 7-225 Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis 22/2/2021
S. 7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-289 Informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten 30/9/2021
S. 7-309 Resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid samenleving 13/12/2021
S. 7-343 Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een «genderbril» te bekijken 22/4/2022
S. 7-347 Voorstel van resolutie betreffende de nieuwe applicaties in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder 27/4/2022
S. 7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht 7/7/2022
S. 7-382 Resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini 7/10/2022
S. 7-423 Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing 9/2/2023

Legislatuur 2014-2019