Voorstellen van Huub Broers (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-386 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 25/10/2010
S. 5-518 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht 23/11/2010
S. 5-824 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen 4/3/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-930 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten 5/4/2011
S. 5-1022 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten 11/5/2011
S. 5-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen betreft 11/10/2011
S. 5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
S. 5-1942 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring 24/1/2013
S. 5-1958 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie 4/2/2013
S. 5-1985 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen 26/2/2013
S. 5-2179 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt 2/7/2013
S. 5-2380 Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geÔnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 4/12/2013