Voorstellen van Peter Van Rompuy (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019

66 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-110 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 21/9/2010
S. 5-111 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 21/9/2010
S. 5-112 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 21/9/2010
S. 5-114 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers 21/9/2010
S. 5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
S. 5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
S. 5-213 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 4/10/2010
S. 5-214 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 4/10/2010
S. 5-271 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 12/10/2010
S. 5-340 Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering 14/10/2010
S. 5-348 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/10/2010
S. 5-351 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 15/10/2010
S. 5-352 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 15/10/2010
S. 5-428 Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-429 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-430 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-431 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-537 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het hypothecair krediet wat betreft de reclame 25/11/2010
S. 5-554 Wetsvoorstel tot invoering van een identificatieverplichting voor de schroothandel 2/12/2010
S. 5-555 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 2/12/2010
S. 5-556 Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 2/12/2010
S. 5-592 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de minderjarige kinderen en de ouders in geval van een extra-contractuele aansprakelijkheid 10/12/2010
S. 5-594 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van vennootschappen van een minderheidsvordering voor de coŲperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 10/12/2010
S. 5-622 Voorstel van resolutie over non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) 17/12/2010
S. 5-624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars 20/12/2010
S. 5-648 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 10/1/2011
S. 5-781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 15/2/2011
S. 5-811 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 25/2/2011
S. 5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
S. 5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1015 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/5/2011
S. 5-1041 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen 24/5/2011
S. 5-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding 24/5/2011
S. 5-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde 24/5/2011
S. 5-1045 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 25/5/2011
S. 5-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft 25/5/2011
S. 5-1056 hWetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft 30/5/2011
S. 5-1064 Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding 7/6/2011
S. 5-1088 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek tot invoering van een "verkiezingssalvo" 19/4/2011
S. 5-1089 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
15/6/2011
S. 5-1090 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
15/6/2011
S. 5-1091 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
29/4/2011
S. 5-1104 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft 21/6/2011
S. 5-1106 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 22/6/2011
S. 5-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom 23/6/2011
S. 5-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken 23/6/2011
S. 5-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 23/6/2011
S. 5-1135 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de invoering van een beperking van de verbrekingsvergoeding in contracten betreffende mobiele spraaktelefoniediensten 24/5/2011
S. 5-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft 5/7/2011
S. 5-1174 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 15/7/2011
S. 5-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft 22/11/2011
S. 5-1378 Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars 5/12/2011
S. 5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
S. 5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
S. 5-1422 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector 5/1/2012
S. 5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
S. 5-1499 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Statsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren
23/2/2012
S. 5-1500 Herziening van artikel 180 van de Grondwet, om een lid toe te voegen krachtens hetwelk de wet bijkomende bevoegdheden aan het Rekenhof kan toekennen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de artikel 180 van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren
23/2/2012
S. 5-1501 Voorstel van bijzondere wet tot uitvoering van artikel 7bis, ß 2, van de Grondwet 23/2/2012
S. 5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
S. 5-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten 4/12/2012
S. 5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019