Voorstellen van Ahmed Laaouej (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

46 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-229 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 6/10/2010
S. 5-232 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 6/10/2010
S. 5-237 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 6/10/2010
S. 5-240 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 6/10/2010
S. 5-260 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 8/10/2010
S. 5-263 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid 8/10/2010
S. 5-264 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 8/10/2010
S. 5-318 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 13/10/2010
S. 5-319 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 13/10/2010
S. 5-321 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 13/10/2010
S. 5-327 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 13/10/2010
S. 5-713 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-714 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-715 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende 26/1/2011
S. 5-734 Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces 31/1/2011
S. 5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
S. 5-997 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen 4/5/2011
S. 5-1021 Wetsvoorstel voor een betere bescherming van de consumenten in de sector van het consumentenkrediet en een betere definitie van de financiŽle tussenpersonen 11/5/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1175 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen teneinde een databank van schadegevallen op te richten 19/7/2011
S. 5-1206 Wetsvoorstel tot invoering van een antimisbruikregeling in de wetgeving betreffende de aftrek voor risicokapitaal in de vennootschapsbelasting 1/9/2011
S. 5-1231 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude 23/9/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1348 Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn 22/11/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1475 Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie 9/2/2012
S. 5-1519 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen 6/3/2012
S. 5-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen 4/5/2012
S. 5-1638 Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers 30/5/2012
S. 5-1639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 31/5/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1682 Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank 28/6/2012
S. 5-1694 Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat 4/7/2012
S. 5-1793 Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 26/9/2012
S. 5-1794 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 26/9/2012
S. 5-1810 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering 16/10/2012
S. 5-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk 30/1/2013
S. 5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
S. 5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2145 Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiŽle instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft 12/6/2013
S. 5-2165 Voorstel van resolutie voor de invoering van bestuursovereenkomsten in de federale overheidsdiensten 21/6/2013
S. 5-2181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming om de strafbedingen beter af te bakenen en de consumenten beter te beschermen bij de minnelijke invordering van schulden 3/7/2013
S. 5-2258 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie 17/7/2013
S. 5-2398 Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen 12/12/2013
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014