Voorstellen van Inge Faes (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
S. 5-604 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 15/12/2010
S. 5-628 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 21/12/2010
S. 5-663 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 16/1/2011
S. 5-979 Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie 28/4/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1075 Voorstel van resolutie betreffende de internationale regeling van draagmoederschap 9/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1201 Voorstel van resolutie betreffende het veralgemeend gebruik van een gestandaardiseerde reddingskaart 11/8/2011
S. 5-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening 3/10/2011
S. 5-1247 Wetsvoorstel betreffende de beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken 5/10/2011
S. 5-1394 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde misbruik van de procedure beslag inzake namaak te voorkomen 14/12/2011
S. 5-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" 17/4/2012
S. 5-1633 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" 24/5/2012
S. 5-1634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken 24/5/2012
S. 5-1705 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken 10/7/2012
S. 5-1816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling 23/10/2012
S. 5-1848 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 21/11/2012
S. 5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
S. 5-1942 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring 24/1/2013
S. 5-1985 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen 26/2/2013
S. 5-2167 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen 26/6/2013
S. 5-2249 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de termijn om een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen 1/8/2013
S. 5-2360 Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften 27/11/2013
S. 5-2451 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 23/1/2014
S. 5-2517 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op het registreren van de gegevens met betrekking op cold cases 27/2/2014
S. 5-2752 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het scheppen van een wettelijk kader voor de toepassing van de polygraaf 18/3/2014