Voorstellen van Fatiha SaÔdi (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-231 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 6/10/2010
S. 5-261 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 8/10/2010
S. 5-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/10/2010
S. 5-326 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 13/10/2010
S. 5-334 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 13/10/2010
S. 5-629 Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" 22/12/2010
S. 5-938 Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ 6/4/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1149 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden 6/7/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1658 Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" 7/6/2012
S. 5-1665 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft 12/6/2012
S. 5-1712 Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers 12/7/2012
S. 5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de vormen van controle op de maatregel van vrijheidsberoving uit te breiden 14/10/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014