Voorstellen van Fabienne Winckel (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-227 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 6/10/2010
S. 5-234 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 6/10/2010
S. 5-261 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 8/10/2010
S. 5-326 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 13/10/2010
S. 5-334 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 13/10/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-801 Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, om de compensatoire vergoeding te verhogen voor werknemers die willekeurig zijn ontslagen op grond van betaald educatief verlof 22/2/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1130 Wetsvoorstel met betrekking tot de ontslagbescherming van werknemers die potentiŽle orgaandonoren zijn 28/6/2011
S. 5-1251 Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan 7/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1525 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieŽn in het kader van de arbeidsrelaties 13/3/2012
S. 5-1551 Voorstel van resolutie tot oprichting van een Federale Raad voor de Reclame 27/3/2012
S. 5-1586 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de aanspreekvorm "juffrouw" in de administratieve documenten en briefwisseling van de federale overheidsdiensten 23/4/2012
S. 5-1638 Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers 30/5/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1665 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft 12/6/2012
S. 5-1712 Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers 12/7/2012
S. 5-1817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, teneinde vaders de mogelijkheid te geven twee dagen vaderschapsverlof te nemen vůůr de vermoedelijke dag van de bevalling 23/10/2012
S. 5-1818 Wetsvoorstel tot vaststelling van de minimale dienstverlening van de syndicus voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom 23/10/2012
S. 5-1918 Wetsvoorstel tot vaststelling van de terugkeertermijnen van een telewerker naar de locatie van het bedrijf waar hij is tewerkgesteld en tot invoering van een periode van bescherming tegen ontslag 8/1/2013
S. 5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming om de strafbedingen beter af te bakenen en de consumenten beter te beschermen bij de minnelijke invordering van schulden 3/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2305 Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn 23/10/2013
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2874 Voorstel van resolutie ter bestrijding van oververpakking 23/4/2014