Voorstellen van Alexander De Croo (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-17 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 16/8/2010
S. 5-18 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 16/8/2010
S. 5-19 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe ge voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post- communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
16/8/2010
S. 5-20 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 16/8/2010
S. 5-21 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/8/2010
S. 5-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/8/2010
S. 5-23 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/8/2010
S. 5-24 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/8/2010
S. 5-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 16/8/2010
S. 5-728 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 27/1/2011
S. 5-730 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 27/1/2011
S. 5-785 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 17/2/2011
S. 5-822 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 2/3/2011
S. 5-827 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 4/3/2011
S. 5-890 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade 23/3/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van DE POST en betreffende sommige postdiensten 23/6/2011
S. 5-1176 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet 19/7/2011
S. 5-1177 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiënten bijstaan betreft 19/7/2011
S. 5-1178 Wetsvoorstel tot oprichting van een patiëntenfederatie 19/7/2011
S. 5-1337 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon 18/11/2011
S. 5-1384 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 7/12/2011
S. 5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
S. 5-1466 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
2/2/2012
S. 5-1562 Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1567 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 4/4/2012