Voorstellen van Zakia Khattabi (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

62 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-128 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 13/9/2010
S. 5-137 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 13/9/2010
S. 5-138 Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone 13/9/2010
S. 5-341 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 14/10/2010
S. 5-366 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 21/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-446 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 9/11/2010
S. 5-447 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 9/11/2010
S. 5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, teneinde het recht op het rustpensioen te beschermen van personeelsleden van openbare diensten die gestraft zijn met de beŽindiging van hun dienstuitoefening 23/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1173 Voorstel van resolutie betreffende het verlengen van een nieuw vijfjarenprogramma inzake interuniversitaire attractiepolen 14/7/2011
S. 5-1276 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 21/10/2011
S. 5-1293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/11/2011
S. 5-1330 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 6/11/2011
S. 5-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiŽnt beschikt om een rechtsvordering in te stellen 8/12/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1493 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft 17/2/2012
S. 5-1503 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft 28/2/2012
S. 5-1515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft 2/3/2012
S. 5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
S. 5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
S. 5-1556 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 28/3/2012
S. 5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
S. 5-1601 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen 4/5/2012
S. 5-1612 Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme 9/5/2012
S. 5-1613 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie 9/5/2012
S. 5-1623 Wetsvoorstel tot vervanging van artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangaande de overdracht van een deel van de voorbevallingsrust om aldus de nabevallingsrust te verlengen 22/5/2012
S. 5-1625 Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in BelgiŽ verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening 22/5/2012
S. 5-1626 Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen 22/5/2012
S. 5-1640 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 31/5/2012
S. 5-1667 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat met betrekking tot de samenstelling van de commissie belast et de begeleiding van het Vast Comitť I 14/6/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
S. 5-1809 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 16/10/2012
S. 5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
S. 5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
S. 5-1826 Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren 26/10/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
S. 5-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 8/11/2012
S. 5-1843 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder de leden van het Grondwettelijk Hof te waarborgen 14/11/2012
S. 5-1844 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 14/11/2012
S. 5-1909 Wetsvoorstel tot aanvulling van de vreemdelingenwet om kinderen beter te beschermen 19/12/2012
S. 5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
S. 5-2002 Voorstel van resolutie om een Comitť D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in BelgiŽ war mensen van hun vrijheid zijn beroofd 5/3/2013
S. 5-2018 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 20/3/2013
S. 5-2043 Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 24/4/2013
S. 5-2046 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 25/4/2013
S. 5-2100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft 21/5/2013
S. 5-2101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden 22/5/2013
S. 5-2102 Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds 22/5/2013
S. 5-2103 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten 21/5/2013
S. 5-2110 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie 29/5/2013
S. 5-2111 Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling 27/5/2013
S. 5-2112 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude 29/5/2013
S. 5-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingsparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels 29/5/2013
S. 5-2114 Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde 29/5/2013
S. 5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014

Legislatuur 2007-2010