Voorstellen van Cťcile Thibaut (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010

70 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-548 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie 30/11/2010
S. 5-589 Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren 9/12/2010
S. 5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
S. 5-821 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen 2/3/2011
S. 5-1100 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 17/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1144 Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen 4/7/2011
S. 5-1145 Wetsvoorstel tot aanvulling van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders teneinde een ouder de mogelijkheid te bieden om voor de arbeidsrechtbank een vordering in te stellen om als bijslagtrekkende te worden aangewezen wanneer hij de opportuniteit van de betaling van de forfaitaire bijslag betwist 4/7/2011
S. 5-1172 Wetsvoorstel tot wettelijke erkenning van de mantelzorgers en tot behoud van hun sociale rechten 14/7/2011
S. 5-1199 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de carensdag bij de arbeiders af te schaffen 27/7/2011
S. 5-1209 Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden 8/9/2011
S. 5-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciŽnniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen 8/9/2011
S. 5-1272 Wetsvoorstel tot vaststelling van de plaatsen waar een consumentenkredietovereenkomst kan worden gesloten 14/10/2011
S. 5-1276 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 21/10/2011
S. 5-1317 Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft 10/11/2011
S. 5-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken 10/11/2011
S. 5-1338 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 22/11/2011
S. 5-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de zelfredzaamheid van de bejaarden te steunen 22/11/2011
S. 5-1340 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap 22/11/2011
S. 5-1388 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft 8/12/2011
S. 5-1389 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit 8/12/2011
S. 5-1390 Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg 8/12/2011
S. 5-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiŽnt beschikt om een rechtsvordering in te stellen 8/12/2011
S. 5-1482 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit 10/2/2012
S. 5-1489 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de verbetering van het kunstenaarsstatuut 16/2/2012
S. 5-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden 17/2/2012
S. 5-1503 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft 28/2/2012
S. 5-1514 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een verbod in te stellen op het doden van dieren omwille van hun pels 2/3/2012
S. 5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
S. 5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
S. 5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
S. 5-1593 Voorstel van resolutie tot invoering van een ambitieus, duurzaam en veilig verkeersbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden 27/4/2012
S. 5-1601 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen 4/5/2012
S. 5-1612 Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme 9/5/2012
S. 5-1613 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie 9/5/2012
S. 5-1624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot oprichting van een Commissie voor de Regulering van Reclame 22/5/2012
S. 5-1625 Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in BelgiŽ verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening 22/5/2012
S. 5-1626 Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen 22/5/2012
S. 5-1698 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 5/7/2012
S. 5-1699 Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen 5/7/2012
S. 5-1700 Wetsvoorstel teneinde de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de eerste drie in dienst genomen werknemers te verminderen 5/7/2012
S. 5-1756 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven alsmede van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de opleiding van de werknemers uit te bouwen 17/7/2012
S. 5-1757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, om de ondernemingen ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren voor de opleiding van hun werknemers en bij die opleidingsinspanningen de leeftijdspiramide van hun personeel in acht te nemen 17/7/2012
S. 5-1758 Wetsvoorstel teneinde jobaanpassingen te vergemakkelijken voor werknemers van 55 jaar en ouder in de ondernemingen met doorgaans een gemiddelde van ten minste 50 werknemers 17/7/2012
S. 5-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 om het Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers tot uitvoering te brengen 17/7/2012
S. 5-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 4/9/2012
S. 5-1798 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 5/10/2012
S. 5-1799 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 5/10/2012
S. 5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
S. 5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
S. 5-1859 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om een interpellatierecht bij de politieraad in te stellen 20/11/2012
S. 5-2018 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 20/3/2013
S. 5-2028 Wetsvoorstel tot instelling van een zogenaamde "opveringstoelage" voor zelfstandigen in moeilijkheden 28/3/2013
S. 5-2035 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon 17/4/2013
S. 5-2101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden 22/5/2013
S. 5-2102 Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds 22/5/2013
S. 5-2103 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten 21/5/2013
S. 5-2110 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie 29/5/2013
S. 5-2112 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude 29/5/2013
S. 5-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingsparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels 29/5/2013
S. 5-2114 Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde 29/5/2013
S. 5-2125 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, teneinde de toegang tot opleiding vrij van discriminatie te maken 29/5/2013
S. 5-2273 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met het oog op de regeling van reclame in de wachtkamer van dokterspraktijken 1/10/2013
S. 5-2302 Wetsvoorstel tot instelling van een "Tandemplan voor de Werkgelegenheid" 22/10/2013
S. 5-2401 Wetsvoorstel tot invoering van de verplichte brandverzekering 12/12/2013
S. 5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010