Voorstellen van Pol Van Den Driessche (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

58 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 21/2/2008
S. 4-579 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 25/2/2008
S. 4-580 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 25/2/2008
S. 4-599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 29/2/2008
S. 4-600 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 29/2/2008
S. 4-606 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 4/3/2008
S. 4-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied 5/3/2008
S. 4-644 Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 17/3/2008
S. 4-688 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten 10/4/2008
S. 4-735 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 7/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ž 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 29/5/2008
S. 4-788 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen 20/6/2008
S. 4-791 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 2/6/2008
S. 4-807 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 13/6/2008
S. 4-826 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten 25/6/2008
S. 4-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 1/7/2008
S. 4-948 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering 7/10/2008
S. 4-973 Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars 20/10/2008
S. 4-988 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
S. 4-989 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot 4/11/2008
S. 4-1021 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 24/11/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft 22/12/2008
S. 4-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
S. 4-1082 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 22/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1157 Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting 2/2/2009
S. 4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
S. 4-1193 Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955 26/2/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 16/3/2009
S. 4-1361 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 17/6/2009
S. 4-1362 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 18/6/2009
S. 4-1372 Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru 24/6/2009
S. 4-1375 Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs 25/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1379 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering 25/6/2009
S. 4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
S. 4-1436 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 5/10/2009
S. 4-1481 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 28/10/2009
S. 4-1482 Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking 28/10/2009
S. 4-1488 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 29/10/2009
S. 4-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet 16/12/2009
S. 4-1548 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek 16/12/2009
S. 4-1582 Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij 18/12/2009
S. 4-1583 Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen 4/1/2010
S. 4-1588 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 5/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1625 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in Oekra´ne tussen 1932 en 1933 29/1/2010
S. 4-1676 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie 24/2/2010
S. 4-1745 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 20/4/2010
S. 4-1751 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 21/4/2010
S. 4-1781 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 4/5/2010
S. 4-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 4/5/2010

Legislatuur 2014-2019