Voorstellen van Freya Piryns (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

46 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-245 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 9/10/2007
S. 4-246 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
---------------
Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
9/10/2007
S. 4-247 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 9/10/2007
S. 4-248 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 9/10/2007
S. 4-249 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/10/2007
S. 4-250 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 9/10/2007
S. 4-251 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 9/10/2007
S. 4-252 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 9/10/2007
S. 4-253 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 9/10/2007
S. 4-254 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 11/10/2007
S. 4-255 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 11/10/2007
S. 4-256 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 9/10/2007
S. 4-257 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 9/10/2007
S. 4-258 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 9/10/2007
S. 4-259 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 9/10/2007
S. 4-260 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 9/10/2007
S. 4-261 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 9/10/2007
S. 4-327 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma 23/10/2007
S. 4-493 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 21/12/2007
S. 4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
S. 4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-642 Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen 13/3/2008
S. 4-756 Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's 15/5/2008
S. 4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
S. 4-842 Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran 2/7/2008
S. 4-994 Wetsvoorstel tot afschaffing van de gouden parachute en tot beheersing van de bezoldiging van de topmanagers 6/11/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1102 Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiŽle dotaties aan leden van de koninklijke familie 8/1/2009
S. 4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
S. 4-1122 Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/1/2009
S. 4-1259 Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken 31/3/2009
S. 4-1537 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 10/12/2009
S. 4-1546 Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra 15/12/2009
S. 4-1667 Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen 23/2/2010
S. 4-1686 Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt 2/3/2010
S. 4-1695 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiŽnten 4/3/2010
S. 4-1700 Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten 11/3/2010
S. 4-1701 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie 11/3/2010
S. 4-1702 Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 11/3/2010
S. 4-1712 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 18/3/2010
S. 4-1741 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen 1/4/2010
S. 4-1743 Wetsvoorstel voor een steviger financiŽle grondslag voor de banken 1/4/2010
S. 4-1753 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 26/4/2010

Legislatuur 2010-2014