Voorstellen van Louis Ide (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

53 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-605 Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiŽnt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag 15/12/2010
S. 5-606 Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie 15/12/2010
S. 5-651 Voorstel van resolutie ter bevordering van een grotere onafhankelijkheid voor de adviserend geneesheer 11/1/2011
S. 5-655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 13/1/2011
S. 5-666 Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie 19/1/2011
S. 5-677 Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciŽle orgaanhandel en orgaantoerisme 24/1/2011
S. 5-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft 21/3/2011
S. 5-901 Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek 28/3/2011
S. 5-930 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten 5/4/2011
S. 5-983 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie 29/4/2011
S. 5-984 Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) 29/4/2011
S. 5-1022 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten 11/5/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1063 Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ 6/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1224 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen 20/9/2011
S. 5-1249 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnenkomen of binnendringen in een havengebied zonder machtiging of toestemming 7/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1275 Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ 20/10/2011
S. 5-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 met het oog op de invoering van accreditatie bij officina-apothekers 9/11/2011
S. 5-1331 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 17/11/2011
S. 5-1352 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden 22/11/2011
S. 5-1353 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde 22/11/2011
S. 5-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 8/12/2011
S. 5-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 16/1/2012
S. 5-1502 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 23/2/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1555 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen 28/3/2012
S. 5-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, teneinde het toezicht tijdens bloeddonaties aan te passen 15/5/2012
S. 5-1622 Wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op bloed en menselijk lichaamsmateriaal 15/5/2012
S. 5-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen 24/5/2012
S. 5-1642 Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen 1/6/2012
S. 5-1643 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers 1/6/2012
S. 5-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 2/7/2012
S. 5-1691 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
S. 5-1692 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten 4/7/2012
S. 5-1693 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
S. 5-1705 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken 10/7/2012
S. 5-1792 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse kinesitherapeuten en een Orde van Franstalige en Duitstalige kinesitherapeuten 19/9/2012
S. 5-1816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling 23/10/2012
S. 5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
S. 5-1942 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring 24/1/2013
S. 5-1967 Wetsvoorstel houdende wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de invoering van een veralgemeende derdebetalersregeling 19/2/2013
S. 5-1994 Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen 28/2/2013
S. 5-2004 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse apothekers en een Orde van Franstalige en Duitstalige apothekers 6/3/2013
S. 5-2030 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008, met betrekking tot de verloning van ziekenhuisdirecties 3/4/2013
S. 5-2167 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen 26/6/2013
S. 5-2185 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie 3/7/2013
S. 5-2278 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers 7/10/2013
S. 5-2306 Voorstel van resolutie betreffende het verzekeren van de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen 24/10/2013
S. 5-2439 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken 16/1/2014

Legislatuur 2007-2010