Voorstellen van Nele Lijnen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

128 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-17 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 16/8/2010
S. 5-18 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 16/8/2010
S. 5-21 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/8/2010
S. 5-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/8/2010
S. 5-23 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/8/2010
S. 5-24 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/8/2010
S. 5-25 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 16/8/2010
S. 5-26 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 16/8/2010
S. 5-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 16/8/2010
S. 5-30 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld 16/8/2010
S. 5-31 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 16/8/2010
S. 5-56 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 2/9/2010
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 9/9/2010
S. 5-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 9/9/2010
S. 5-69 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 9/9/2010
S. 5-70 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 9/9/2010
S. 5-71 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 9/9/2010
S. 5-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief 9/9/2010
S. 5-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 9/9/2010
S. 5-75 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 9/9/2010
S. 5-76 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 9/9/2010
S. 5-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 9/9/2010
S. 5-78 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 9/9/2010
S. 5-79 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 9/9/2010
S. 5-80 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 9/9/2010
S. 5-81 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 9/9/2010
S. 5-84 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten 9/9/2010
S. 5-85 Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille 9/9/2010
S. 5-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard 9/9/2010
S. 5-87 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 9/9/2010
S. 5-88 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 9/9/2010
S. 5-89 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 9/9/2010
S. 5-90 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 9/9/2010
S. 5-91 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 9/9/2010
S. 5-109 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 9/9/2010
S. 5-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 9/9/2010
S. 5-119 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 9/9/2010
S. 5-120 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 9/9/2010
S. 5-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 9/9/2010
S. 5-122 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 9/9/2010
S. 5-123 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 9/9/2010
S. 5-124 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 9/9/2010
S. 5-125 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 9/9/2010
S. 5-126 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 9/9/2010
S. 5-127 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 9/9/2010
S. 5-129 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 9/9/2010
S. 5-130 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 9/9/2010
S. 5-131 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 9/9/2010
S. 5-132 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 9/9/2010
S. 5-133 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen 9/9/2010
S. 5-135 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 9/9/2010
S. 5-136 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers 9/9/2010
S. 5-259 Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami 8/10/2010
S. 5-288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening 12/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-543 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling in Irak van Tareq Aziz tot de doodstraf 29/11/2010
S. 5-665 Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 19/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-771 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen 11/2/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-897 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 24/3/2011
S. 5-900 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ß 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties 25/3/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/4/2011
S. 5-943 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 7/4/2011
S. 5-983 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie 29/4/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1176 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet 19/7/2011
S. 5-1223 Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid 14/9/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1365 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep 25/11/2011
S. 5-1366 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep 25/11/2011
S. 5-1372 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld 1/12/2011
S. 5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen 4/5/2012
S. 5-1652 Wetsvoorstel tot ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude 6/6/2012
S. 5-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten 4/12/2012
S. 5-1931 Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda 16/1/2013
S. 5-1968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek teneinde te voorzien in de koppeling van de nummerplaatregistratie met de uitkeringsbestanden ter bestrijding van de sociale fraude 19/2/2013
S. 5-1973 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 20/2/2013
S. 5-1974 Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen 20/2/2013
S. 5-1975 Wetsvoorstel tot schrapping van de carensdag 20/2/2013
S. 5-1979 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 22/2/2013
S. 5-2021 Voorstel van resolutie aangaande het anorexiabeeld binnen de modewereld 21/3/2013
S. 5-2036 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME 18/4/2013
S. 5-2038 Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca 19/4/2013
S. 5-2048 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft 26/4/2013
S. 5-2058 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
13/5/2013
S. 5-2059 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 13/5/2013
S. 5-2060 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 13/5/2013
S. 5-2062 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 13/5/2013
S. 5-2063 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden 13/5/2013
S. 5-2064 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 13/5/2013
S. 5-2065 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer 13/5/2013
S. 5-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 13/5/2013
S. 5-2067 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 13/5/2013
S. 5-2068 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 13/5/2013
S. 5-2069 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen 13/5/2013
S. 5-2070 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 13/5/2013
S. 5-2071 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft 13/5/2013
S. 5-2072 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 13/5/2013
S. 5-2073 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 13/5/2013
S. 5-2074 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
13/5/2013
S. 5-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 13/5/2013
S. 5-2076 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 13/5/2013
S. 5-2078 Voorstel van resolutie met betrekking tot de responsabilisering op het vlak van de export van Belgische wapens naar LibiŽ 7/5/2013
S. 5-2079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking 7/5/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2158 Voorstel van resolutie met betrekking tot de activiteiten en transparantie van de Belgische vakbonden 20/6/2013
S. 5-2201 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist 11/7/2013
S. 5-2264 Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde het mogelijk te maken dat gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden met moederschapsrust hun mandaat kunnen verderzetten zonder negatieve financiŽle gevolgen 24/9/2013
S. 5-2265 Voorstel van resolutie tot het instellen van een verbod op injecteerbare borstimplantaten 24/9/2013
S. 5-2266 Wetsvoorstel tot invoering van de flexi job 24/9/2013
S. 5-2267 Voorstel van resolutie tot instelling van een importverbod van dons van levend geplukte ganzen en eenden 25/9/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2309 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen met bepalingen inzake transvetzuren 24/10/2013
S. 5-2323 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose 6/11/2013
S. 5-2358 Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten 26/11/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2453 Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ 30/1/2014
S. 5-2471 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie 31/1/2014

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007