Voorstellen van Nele Lijnen (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-244 Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld 5/10/2007
S. 4-311 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
18/10/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-697 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden 15/4/2008
S. 4-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 24/4/2008
S. 4-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk 5/5/2008
S. 4-805 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 12/6/2008
S. 4-853 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 3/7/2008
S. 4-886 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 18/7/2008
S. 4-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard 31/7/2008
S. 4-892 Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille 31/7/2008
S. 4-936 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten 2/10/2008
S. 4-964 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 15/10/2008
S. 4-965 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 15/10/2008
S. 4-976 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 21/10/2008
S. 4-1005 Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector 13/11/2008
S. 4-1033 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 26/11/2008
S. 4-1045 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 4/12/2008
S. 4-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 11/12/2008
S. 4-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 16/12/2008
S. 4-1077 Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft 16/12/2008
S. 4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 29/1/2009
S. 4-1161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 4/2/2009
S. 4-1171 Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen 9/2/2009
S. 4-1174 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 11/2/2009
S. 4-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op LPG-voertuigen betreft 12/2/2009
S. 4-1360 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief 16/6/2009
S. 4-1523 Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag 3/12/2009
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
S. 4-1578 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 17/12/2009
S. 4-1580 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 17/12/2009
S. 4-1602 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 19/1/2010
S. 4-1609 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 22/1/2010
S. 4-1612 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 25/1/2010
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1666 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 18/2/2010
S. 4-1683 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 26/2/2010
S. 4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
S. 4-1756 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 28/4/2010

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007