Voorstellen van JoŽlle Kapompolť (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

38 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-22 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 12/7/2007
S. 4-24 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 12/7/2007
S. 4-26 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 12/7/2007
S. 4-27 Wetsvoorstel betreffende telewerk 12/7/2007
S. 4-28 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 12/7/2007
S. 4-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden 12/7/2007
S. 4-30 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid 12/7/2007
S. 4-31 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 12/7/2007
S. 4-33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 12/7/2007
S. 4-35 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-36 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 12/7/2007
S. 4-37 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 12/7/2007
S. 4-69 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 12/7/2007
S. 4-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-411 Voorstel van resolutie voor een ware alliantie voor werkgelegenheid en leefmilieu 21/11/2007
S. 4-421 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen 26/11/2007
S. 4-456 Wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen en van de in de vennootschapsbelasting definitief belaste inkomsten 6/12/2007
S. 4-457 Wetsvoorstel tot belasting van de meerwaarden uit aandelenoptieplannen 6/12/2007
S. 4-458 Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen 6/12/2007
S. 4-460 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen 6/12/2007
S. 4-461 Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen 6/12/2007
S. 4-522 Wetsvoorstel tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen 23/1/2008
S. 4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
S. 4-561 Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia 13/2/2008
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 26/6/2008
S. 4-839 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 27/6/2008
S. 4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
S. 4-858 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" 8/7/2008
S. 4-925 Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten 26/9/2008
S. 4-982 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis 4/11/2008
S. 4-1015 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden 20/11/2008
S. 4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
S. 4-1230 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 17/3/2009
S. 4-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening 23/3/2009
S. 4-1247 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur 25/3/2009
S. 4-1265 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie van acties van de overheden en het verenigingsleven om de consumenten te wijzen op de gevaren van makkelijk krediet 1/4/2009

Legislatuur 2003-2007