Voorstellen van Berni Collas (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-67 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 12/7/2007
S. 4-80 Herziening van artikel 118, 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
18/7/2007
S. 4-81 Herziening van artikel 123, 2, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed.2 van 2 mei 2007)
18/7/2007
S. 4-84 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen 12/7/2007
S. 4-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 12/7/2007
S. 4-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/7/2007
S. 4-87 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 12/7/2007
S. 4-88 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 12/7/2007
S. 4-154 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 23/8/2007
S. 4-183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 24/9/2007
S. 4-262 Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte 10/10/2007
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 7/11/2007
S. 4-412 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 22/11/2007
S. 4-567 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon 13/2/2008
S. 4-677 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen 8/4/2008
S. 4-692 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/4/2008
S. 4-714 Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen 25/4/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-758 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 15/5/2008
S. 4-917 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals 12/9/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1063 Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging 15/12/2008
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 11/6/2009
S. 4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
S. 4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
S. 4-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, teneinde schuldoverlast te voorkomen 17/12/2009
S. 4-1616 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 28/1/2010

Legislatuur 2003-2007