Voorstellen van Bart Tommelein (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

112 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-17 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 16/8/2010
S. 5-19 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe ge voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post- communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6░, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
16/8/2010
S. 5-20 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 16/8/2010
S. 5-21 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/8/2010
S. 5-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/8/2010
S. 5-23 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/8/2010
S. 5-24 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/8/2010
S. 5-25 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 16/8/2010
S. 5-26 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 16/8/2010
S. 5-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 16/8/2010
S. 5-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 16/8/2010
S. 5-29 Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 16/8/2010
S. 5-30 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld 16/8/2010
S. 5-31 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 16/8/2010
S. 5-129 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 9/9/2010
S. 5-130 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 9/9/2010
S. 5-131 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 9/9/2010
S. 5-132 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 9/9/2010
S. 5-133 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen 9/9/2010
S. 5-135 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 9/9/2010
S. 5-136 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers 9/9/2010
S. 5-259 Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami 8/10/2010
S. 5-278 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der succesierechten wat de gezamenlijke aansprakelijkheid inzake successierechten betreft 12/10/2010
S. 5-288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening 12/10/2010
S. 5-344 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft 14/10/2010
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
S. 5-543 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling in Irak van Tareq Aziz tot de doodstraf 29/11/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-637 Voorstel tot invoering van een artikel 7/1 in het reglement van de Senaat, wat het ontslag van een senator betreft 22/12/2010
S. 5-725 Wetsontwerp betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŰn van personen die een publiek mandaat uitoefenen 27/1/2011
S. 5-726 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 27/1/2011
S. 5-727 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden 27/1/2011
S. 5-728 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 27/1/2011
S. 5-729 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer 27/1/2011
S. 5-730 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 27/1/2011
S. 5-749 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 2/2/2011
S. 5-750 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 2/2/2011
S. 5-751 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen 2/2/2011
S. 5-773 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 14/2/2011
S. 5-785 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 17/2/2011
S. 5-822 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5░, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 2/3/2011
S. 5-827 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 4/3/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-943 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 7/4/2011
S. 5-1223 Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid 14/9/2011
S. 5-1261 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 11/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1372 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld 1/12/2011
S. 5-1384 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 7/12/2011
S. 5-1385 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten 7/12/2011
S. 5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
S. 5-1466 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
2/2/2012
S. 5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
S. 5-1560 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 4/4/2012
S. 5-1561 Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1563 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten 4/4/2012
S. 5-1564 Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1565 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 4/4/2012
S. 5-1566 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1568 Ontwerp van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1569 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 4/4/2012
S. 5-1570 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1571 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1572 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap 4/4/2012
S. 5-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen 4/5/2012
S. 5-1628 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 140, 398 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek ter uitvoering van een aanbeveling van de Fortis-commissie met het oog op het wegwerken van tegenstrijdigheden in het toezicht op de hoven en rechtbanken 23/5/2012
S. 5-1629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering met het oog op de schijn van partijdigheid ter terechtzitting 23/5/2012
S. 5-1652 Wetsvoorstel tot ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude 6/6/2012
S. 5-1668 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 14/6/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
S. 5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
S. 5-1749 Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1750 Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1751 Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1752 Ontwerp tot herziening van artikel 118, ž 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1753 Ontwerp tot herziening van artikel 123, ž 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1754 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1755 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1800 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 9/10/2012
S. 5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŰle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŰle Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
S. 5-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten 4/12/2012

Legislatuur 2007-2010