Voorstellen van Bart Tommelein (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1475 Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) 27/10/2009
S. 4-1510 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 19/11/2009
S. 4-1511 Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen 19/11/2009
S. 4-1514 Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind 25/11/2009
S. 4-1537 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 10/12/2009
S. 4-1579 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/12/2009
S. 4-1597 Voorstel van resolutie tot oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 14/1/2010
S. 4-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 20/1/2010
S. 4-1651 Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi 9/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1683 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 26/2/2010
S. 4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
S. 4-1687 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen met als doel een startlening open te stellen voor een ieder die zich als zelfstandige wenst te vestigen of een onderneming wenst op te richten 3/3/2010

Legislatuur 2010-2014