Voorstellen van Nahima Lanjri (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

100 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-202 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving op de bevolkingsregisters wat betreft de inschrijving van personen gevestigd in bepaalde woningen waarin permanente bewoning niet is toegelaten 29/9/2007
S. 4-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht 29/9/2007
S. 4-204 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking 29/9/2007
S. 4-205 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen 29/9/2007
S. 4-206 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 29/9/2007
S. 4-207 Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid 29/9/2007
S. 4-208 Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden 29/9/2007
S. 4-209 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen 29/9/2007
S. 4-210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen met het oog op de ondersteuning van de ontwikkelingssamenwerking 29/9/2007
S. 4-211 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte 29/9/2007
S. 4-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid 29/9/2007
S. 4-213 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers 29/9/2007
S. 4-214 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof 29/9/2007
S. 4-215 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders 29/9/2007
S. 4-216 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang 29/9/2007
S. 4-217 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrek van kinderopvang 29/9/2007
S. 4-226 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 1/10/2007
S. 4-227 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" 1/10/2007
S. 4-233 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 1/10/2007
S. 4-234 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 1/10/2007
S. 4-235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 1/10/2007
S. 4-236 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 1/10/2007
S. 4-237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 1/10/2007
S. 4-238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 1/10/2007
S. 4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
S. 4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007
S. 4-317 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŰ 22/10/2007
S. 4-318 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 22/10/2007
S. 4-319 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 22/10/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
S. 4-423 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 26/11/2007
S. 4-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 28/11/2007
S. 4-503 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 4/1/2008
S. 4-504 Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden 4/1/2008
S. 4-505 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 4/1/2008
S. 4-511 Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd 16/1/2008
S. 4-532 Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen 16/1/2008
S. 4-555 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 12/2/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
S. 4-577 Voorstel van resolutie over de aanpak van schijnhuwelijken 22/2/2008
S. 4-578 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 22/2/2008
S. 4-607 Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 4/3/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-642 Voorstel van resolutie om BelgiŰ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen 13/3/2008
S. 4-657 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 19/3/2008
S. 4-658 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 19/3/2008
S. 4-669 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 2/4/2008
S. 4-670 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 2/4/2008
S. 4-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/4/2008
S. 4-684 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 9/4/2008
S. 4-685 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 9/4/2008
S. 4-694 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/4/2008
S. 4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
S. 4-728 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/5/2008
S. 4-729 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra 5/5/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
S. 4-873 Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal 14/7/2008
S. 4-875 Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/7/2008
S. 4-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/7/2008
S. 4-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
S. 4-884 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft 17/7/2008
S. 4-958 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 9/10/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-999 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 7/11/2008
S. 4-1003 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 12/11/2008
S. 4-1008 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 17/11/2008
S. 4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
S. 4-1136 Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis 21/1/2009
S. 4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
S. 4-1141 Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
S. 4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
S. 4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
S. 4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
S. 4-1166 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 6/2/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1213 Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŰ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika 11/3/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1263 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 31/3/2009
S. 4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1307 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
4/5/2009
S. 4-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 16/6/2009
S. 4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
S. 4-1428 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 17/9/2009
S. 4-1582 Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij 18/12/2009
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 25/1/2010
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1668 Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten 23/2/2010
S. 4-1681 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers 25/2/2010
S. 4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
S. 4-1698 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 9/3/2010
S. 4-1747 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 21/4/2010
S. 4-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 4/5/2010
S. 4-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 4/5/2010