Voorstellen van Dirk Claes (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

164 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-117 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 21/9/2010
S. 5-204 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 4/10/2010
S. 5-205 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 4/10/2010
S. 5-207 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 4/10/2010
S. 5-208 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 4/10/2010
S. 5-209 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 4/10/2010
S. 5-210 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 4/10/2010
S. 5-211 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof 4/10/2010
S. 5-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 4/10/2010
S. 5-213 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 4/10/2010
S. 5-214 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-216 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 4/10/2010
S. 5-217 Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 4/10/2010
S. 5-218 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-219 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-253 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen 6/10/2010
S. 5-254 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 7/10/2010
S. 5-255 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 8/10/2010
S. 5-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 8/10/2010
S. 5-347 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 15/10/2010
S. 5-348 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/10/2010
S. 5-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 15/10/2010
S. 5-350 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft 15/10/2010
S. 5-352 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 15/10/2010
S. 5-353 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 15/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen 29/10/2010
S. 5-428 Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-429 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of geco÷pteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-430 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-431 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-432 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft 29/10/2010
S. 5-433 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft 29/10/2010
S. 5-434 Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 1/10/2010
S. 5-435 Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 29/10/2010
S. 5-436 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft 29/10/2010
S. 5-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad 29/10/2010
S. 5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
S. 5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
S. 5-624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars 20/12/2010
S. 5-631 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 22/12/2010
S. 5-635 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 22/12/2010
S. 5-648 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 10/1/2011
S. 5-649 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 11/1/2011
S. 5-650 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 11/1/2011
S. 5-711 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel 26/1/2011
S. 5-712 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 26/1/2011
S. 5-731 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen 27/1/2011
S. 5-748 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wat de optrekking van het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding betreft 1/2/2011
S. 5-752 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook 3/2/2011
S. 5-753 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 3/2/2011
S. 5-760 Voorstel van resolutie betreffende de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen 8/2/2011
S. 5-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft 24/2/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
S. 5-1015 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/5/2011
S. 5-1053 Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen 30/5/2011
S. 5-1054 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft 30/5/2011
S. 5-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen 30/5/2011
S. 5-1106 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 22/6/2011
S. 5-1147 Wetsvoorstel tot invoering van de welvaartsvastheid van de uitkeringen 4/7/2011
S. 5-1161 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 8/7/2011
S. 5-1162 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 8/7/2011
S. 5-1211 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft 12/9/2011
S. 5-1224 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen 20/9/2011
S. 5-1246 Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen 4/10/2011
S. 5-1267 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen 13/10/2011
S. 5-1422 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector 5/1/2012
S. 5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
S. 5-1561 Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1562 Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1563 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten 4/4/2012
S. 5-1564 Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1565 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 4/4/2012
S. 5-1566 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1567 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 4/4/2012
S. 5-1568 Ontwerp van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1569 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 4/4/2012
S. 5-1570 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1571 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1572 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap 4/4/2012
S. 5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
S. 5-1602 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het statuut voor de huishoudhulp betreft 4/5/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
S. 5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
S. 5-1749 Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1750 Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1751 Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1752 Ontwerp tot herziening van artikel 118, ž 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1753 Ontwerp tot herziening van artikel 123, ž 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1754 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1755 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1814 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid teneinde de tewerkstelling op basis van halve dagen mogelijk te maken 22/10/2012
S. 5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
S. 5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012
S. 5-1912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring 20/12/2012
S. 5-1961 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof 7/2/2013
S. 5-1962 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof 7/2/2013
S. 5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
S. 5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
S. 5-2042 Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd 23/4/2013
S. 5-2156 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling 18/6/2013
S. 5-2233 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2234 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2235 Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2236 Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2237 Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2238 Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2239 Ontwerp tot herziening van artikel 170, ž 3, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2241 Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2242 Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2244 Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2245 Wetsontwerp houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 25/7/2013
S. 5-2294 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninkrijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, voor de studieperiodes 14/10/2013
S. 5-2381 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk 4/12/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
S. 5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
S. 5-2444 Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran 20/1/2014
S. 5-2516 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 26/2/2014
S. 5-2852 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca 11/4/2014

Legislatuur 2007-2010