Voorstellen van Dirk Claes (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
S. 4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007
S. 4-317 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŰ 22/10/2007
S. 4-318 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 22/10/2007
S. 4-319 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 22/10/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
S. 4-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 28/11/2007
S. 4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 19/12/2007
S. 4-511 Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd 16/1/2008
S. 4-532 Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen 16/1/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
S. 4-601 Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 28/2/2008
S. 4-606 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 4/3/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-686 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/4/2008
S. 4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
S. 4-795 Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer 4/6/2008
S. 4-828 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem 26/6/2008
S. 4-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/7/2008
S. 4-1141 Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
S. 4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
S. 4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
S. 4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 5/2/2009
S. 4-1166 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 6/2/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
S. 4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
S. 4-1307 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
4/5/2009
S. 4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
S. 4-1451 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 13/10/2009
S. 4-1457 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 15/10/2009
S. 4-1528 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 7/12/2009
S. 4-1582 Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij 18/12/2009
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1681 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers 25/2/2010
S. 4-1698 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 9/3/2010
S. 4-1713 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen 19/3/2010
S. 4-1747 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 21/4/2010

Legislatuur 2010-2014